Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:696 (2002-2003)
Innlevert: 19.06.2003
Sendt: 20.06.2003
Besvart: 27.06.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Jeg viser til statsrådens svar på spørsmål nr. 649, der det heter "at hensynet til hva som gagner barnet, jf. adopsjonsloven § 2, fortsatt vil være det grunnleggende prinsipp i vurderingen". Videre heter det at "farskap, så langt råd er, være fastsatt før adopsjon kan foretas". I enkelte tilfeller vil et barn i praksis kun ha en forelder fram til en stebarnsadopsjon eventuelt godkjennes.
Bør dette være et moment i vurderingen av hvor tidlig i barnets liv en eventuell stebarnsadopsjon bør kunne gjennomføres?

Begrunnelse

Det vil i enkelte tilfeller være vanskelig eller umulig å fastsette farskap, for eksempel dersom barnet er unnfanget ved kunstig inseminasjon med anonym sædgiver.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg viser i denne forbindelse til retningslinjene om saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon og særlig om skjønnsutøvelse ved innenlandsadopsjon av desember 2002. Retningslinjene inneholder momenter som skal vektlegges ved avgjørelsen. Det fremgår at ved behandlingen av søknad om stebarnsadopsjon skal opplysningene i saken vurderes konkret.

Som nevnt i mitt svar av 17. juni 2003 til spørsmål nr. 649 skal farskap, så langt råd er, være fastsatt før adopsjon kan foretas. Barneloven § 5 fastslår at det offentlige har et ansvar for å få fastsatt farskap. Denne oppgaven er lagt til bidragsfogden og fylkestrygdekontoret. I de tilfellene der det av ulike årsaker ikke har vært mulig å fastsette farskapet, skal adopsjonsmyndigheten, ifølge retningslinjene, foreta en vurdering av hvorvidt adopsjon vil bli til barnets beste.

Der farskapssaken er henlagt, vil dette være ett blant flere momenter som skal tillegges vekt. Der det av ulike årsaker ikke har vært mulig å fastsette farskapet, skal adopsjonsmyndigheten foreta en vurdering av hvorvidt adopsjon vil bli til barnets beste. Når det gjelder selve vurderingen av hva som er til barnets beste, viser jeg til mitt svar av i dag på spørsmål nr. 695.

På denne bakgrunn går det frem at dersom vilkårene etter adopsjonsloven for øvrig er til stede, vil en stebarnsadopsjon kunne gjennomføres relativt tidlig i barnets liv.