Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:703 (2002-2003)
Innlevert: 19.06.2003
Sendt: 20.06.2003
Besvart: 27.06.2003 av miljøvernminister Børge Brende

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Rygge flystasjon har vært virksom fra 1950-tallet. Fylkesmannen gjennomførte et tilsynsbesøk i 2002 og oppdaget flere avvik fra gjeldene regelverk. Det er usikkert om forurenset avløpsvann og kjemikalieholdig overvann har fått tilstrekkelig miljømesseig behandling. Virksomheten er pålagt å gjennomføre en grunnundersøkelse. Ved utbygging av sivil flyplass vil risikoen for forurensing i Vansjø øke.
Mener miljøvernministeren at sivil flyplass kan etableres ved drikkevannskilden Vansjø som er så belastet fra før?

Begrunnelse

Vansjø er drikkevannskilden til 60 000 mennesker. Det er store problemer med forurensing. Hele vassdraget hadde en vannkvalitet i samtlige elver og bekker i tilstandsklasse dårlig og meget dårlig i 2001. Mye tyder på at en inntil nylig har undervurdert det totale utslippet fra spredt bebyggelse og dets negative virkning på vannkvaliteten. Landbrukspolitikken styrt sentralt fra har også vært negativt for vassdragene i Østfold. Blågrønnalger som skiller ut toksiner har vært et problem i de siste årene. Den militære flyplassen har hatt et forurensingsproblem påpekt av Fylkesmannen. Avrenning fra flyplasser til grunnvann er en kjent problematikk. Vansjø tåler ikke ytterligere påkjenninger. Det investeres nå store summer for å forbedre vannkvaliteten i Vansjø. Det må være samfunnsmessig helt galt å utsette Vansjø for ytterligere miljømessige belastninger.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Miljøtilstanden i Vansjø-Hobølvassdraget har vært gjenstand for stor oppmerksomhet fra miljøvernmyndighetenes side. Gjennom Morsa-prosjektet, som er et stort samarbeidsprosjekt for å forbedre miljøtilstanden i vassdraget, er det utarbeidet miljømål og tiltaksanalyse med handlingsplan for hele Vansjø-Hobølvassdraget.

Utslipp til vann eller grunnen fra aktiviteter tilknyttet flyplasser krever normalt tillatelse etter lov om vern mot forurensning av 13. mars 1981 (forurensningsloven). Rygge flystasjon har tillatelse til utslipp i medhold av forurensningslovgivningen fra 1981 med endringer fra 1983.

Fylkesmannen gjennomførte i desember 2002 en inspeksjon som blant annet avdekket behov for revisjon av tillatelsen. Det er i tillegg planlagt sivil luftfart ved flyplassen. På denne bakgrunn er det sendt ny søknad til fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven. Søknaden omfatter både Forsvarets aktivitet og aktivitet fra den planlagte sivile luftfarten på vegne av Rygge Sivile Lufthavn AS.

Fylkesmannen vil som forurensningsmyndighet grundig vurdere søknaden i forhold til de virkninger utslippene vil ha, og eventuelt sette nødvendige vilkår for å beskytte miljøet.

I vurderingen av om det skal gis utslippstillatelse og på hvilke vilkår, vil hensynet til målene for god vannkvalitet i Vansjø være et sentralt tema sammen med andre relevante hensyn.

Fylkesmannen opplyser at søknaden om kort tid vil bli forelagt berørte parter og lagt ut til offentlig ettersyn som et ledd i saksbehandlingen etter forurensningsloven.

Det er altså fylkesmannen som skal behandle søknaden om utslipp i denne saken. Jeg finner det derfor ikke riktig å gå nærmere inn i saken nå utover dette.