Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til finansministeren

Dokument nr. 15:72 (1997-98)
Innlevert: 06.02.1998
Sendt: 09.02.1998
Besvart: 12.02.1998 av finansminister Gudmund Restad

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): "Ute i distriktene sliter olje- og parafinleverandørene med et meget rigid og vanskelig regelverk ved levering av parafin til fyring. Distribusjonen fordyres og arbeidet og transport vanskeliggjøres p.g.a regelverket, og praktiseringen av dette, som resultat av at man tok i bruk farget diesel i stedet for kilometerteller for å beregne veiavgift.
Er finansministeren klar over problemet og er han villig til å lempe på reglene hva angår levering av blank parafin til fyring til båt, likeså levert parafin utover 1200 liter i enkeltleveranser?"

Begrunnelse

Som kjent ble ny avgiftsordning for parafin innført 1.10.1993. Kilometertellerne på dieselbilene ble kuttet ut. I stedet ble avgiften lagt til drivstoffet. For å skille avgiftspliktig og ikke avgiftspliktig ble den ikke avgiftspliktige farget rød. Samtidig måtte også parafin farges, slik at misbruk av denne ikke skulle forekomme (parafin kan benyttes som drivstoff, med litt tilsetning). Nå viste det seg at denne fargen i parafinen gjorde parafinen farlig til bruk i parafinbrennere.
Fargen ble så kuttet ut i fyringsparafinen og det ble gitt leveringsbestemmelse for levering av parafin, jfr. brev fra Finans- og tolldepartementet av 9.6.94 ref. 91/7563AI TF/vf. Disse bestemmelsene mener forhandlere er urimelig og umulig å etterleve.
Et eksempel er levering av parafin til større tank enn 1200 liter. En kunde har 3000 liters tank for parafin. Etter reglene må denne kunden skifte til 1200 liters tank. Det skal da kjøres tre turer til kunde, kanskje med ferje og all den ventetid det medfører, for å levere kundens årsbehov.
Et annet eksempel er når en fiskebåt kommer til kai for å bunkre, er det ikke lov til å levere blank parafin på båtens lugartank. Den skal være farget selv om dette ikke er tilrådelig for oljebrenneren i ovnen ombord. En skulle tro at faren for fiskere er like stor som for den øvrige befolkning. Levering av parafin på 1200 liters tanker ved fiskebruk er blitt ulovlig selv om de har hatt slike leveranser i opp til 30 år. Altså har regelverket gjort oljeleverandørene til forbrytere. Det er også en forbrytelse å levere blank parafin til en entreprenør som bruker denne til oppvarming eller uttørking av et bygg.
Leverandørene skal også fungere som "politi" og forsikre seg om at de som kjøper blank parafin har parafinbrenner i huset.
I tillegg er det ikke like enkelt for alle forhandlere å ha to sorter parafin til lagring og på tankbilene. Det er bare på de store hovedanleggene at dette er mulig. Igjen er dette en spiker i likkisten til distriktene.
Det er også slik at hvis en forhandler har levert 1205 liter blank parafin på en tank og får kontroll, så må han ikke betale avgift for 5 liter, men for 1 205 liter. Avgiften er i dag kr 3,43 pr. liter.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Fra 1. oktober 1993 ble kilometeravgiften erstattet av en avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift) og en vektgradert årsavgift på tyngre kjøretøy.

Det fremgår av St prp nr 79 (1991-92) at man var oppmerksom på at omleggingen ville kunne påføre oljeselskapene, detaljistleddet og enkelte brukergrupper kostnader i forbindelse med lager, distribusjon og kjøp/salg av både merkede og umerkede oljeprodukter. Disse kostnader og ulemper ble imidlertid sett i forhold til behovet for en omlegging av kilometeravgiften, besparelser for eiere av dieselbiler, samt Tollvesenets reduserte ressursbruk.

Fritak for avgift gjennomføres ved bruk av merket (farget) olje. Merket olje kan bla benyttes til fyring. Etter at ordningen ble iverksatt viste det seg imidlertid at det merkestoff som ble bestemt benyttet, medførte sterk sotdannelse i visse parafinbrennere med derpå følgende fare for antenning og eksplosjon. Selv om slike merkestoffer også benyttes i andre land, er disse problemene særegne i Norge fordi Norge er det eneste land i Europa som benytter slike brennere.

Det er igangsatt forsøk ved SINTEF, Norges branntekniske laboratorium, for å prøve ut forskjellige merkestoffer. Disse forsøkene er ennå ikke avsluttet. Finansdepartementet har derfor inntil videre gitt tillatelse til at avgiftsfritaket for parafin til bruk i parafinbrennere kan praktiseres på annen måte enn ved bruk av merket olje.

Iht departementets retningslinjer kan det leveres inntil 1200 liter umerket parafin avgiftsfritt til hus med parafinbrenner. Ved levering til borettslag med felles tank kan det leveres større mengder, men gjennomsnittlig skal hver tilknyttet andelshaver ikke tildeles mer enn 1200 liter umerket parafin. Tolldistriktssjefen kan etter søknad dispensere fra kravet til maksimalt tankinnhold på 1200 liter.

Vilkårene som er knyttet til ordningen, er gitt for å begrense omgåelsesfaren og hindre misbruk. Derfor er det ikke noen farbar vei å åpne for bruk av vesentlig tanker, selv om dette kunne være praktisk for en del av brukerne.

Departementet er kjent med at denne spesialordningen, hvor det kan benyttes umerket parafin til et fritaksberettiget bruksområde, innebærer økt belastning på forhandlerleddet. Det er bla derfor, og for fortsatt å begrense omgåelsesfaren, ønskelig å finne frem til merkestoffer som kan benyttes i parafinbrennere uten driftsforstyrrelser. En avventer resultatet av tekniske forsøk på dette området.

Departementet er ikke kjent med at bruk av merket olje som drivstoff i fartøyer skal ha medført problemer med sotdannelse. Tilsvarende gjelder parafin benyttet i parafinbrennere ombord i båt. Departementet har således ikke vurdert om det i slike tilfeller bør gis tillatelse til at avgiftsfritaket gjennomføres på annen måte enn ved bruk av merket olje. I den utstrekning bruk av merket olje medfører problemer som nevnt, vil imidlertid dette måtte vurderes."