Skriftlig spørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:73 (1997-98)
Innlevert: 06.02.1998
Sendt: 09.02.1998
Besvart: 13.02.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): "Vil departementet se nærmere på tildelingskriteriene for øremerket pott for narkotikakontroll for politidistriktene slik at midlene sikres brukt der det er størst behov?"

Begrunnelse

Det viser seg at misbruk av narkotika har hatt en akselererende utvikling også ute i distriktene den senere tid. Ferske opplysninger fra Vest-Oppland bekrefter at det er begrunnet mistanke om et stadig økende antall elever ved de videregående skoler som debuterer med ecstasy og andre såkalte "designer-drugs" på fester o.l.
I St.prp.nr. 1 - Justis- og politidepartementet pkt. 4.1.7 fremholdes det bl.a. når det gjelder narkotika: "Politiet skal også i 1998 rette mye av sin virksomhet mot miljøer hvor ecstasy og andre designerdrugs brukes og omsettes". Vestoppland hadde i 1996 ca. 650 påtaleavgjorte narkotikasaker, mens Gudbrandsdal politidistrikt til sammenligning hadde ca. 240 påtaleavgjorte saker.
I forbindelse med tildeling av budsjett for 1998 ble det for enkelte politidistrikt gitt en ekstra øremerket pott for narkotikakontroll ved grenseoverganger m.m. Gudbrandsdal politidistrikt fikk kr. 200.000 av denne potten uten at det er noen grenseovergang i dette politidistriktet. Jeg mener å vite at Gudbrandsdal politidistrikt ikke hadde noen søknad om midler til dette formål. Vestoppland politidistrikt hadde imidlertid søkt om kr. 500.000 til tiltak mot narkotika/vinningskriminalitet.
Henvendelser jeg har mottatt viser at dette oppfattes som forfordeling av midler og som synes vilkårlig og tilfeldig. Det virker som om departementet ikke har foretatt en tilstrekkelig analyse på dette området.

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Justisdepartementet har innført mål- og resultatstyring som styringsform i politi- og lensmannsetaten. Dette betyr at den enkelte politimester er, med unntak av de øremerkede midlene, ansvarlig for i disponeringen av bevilgningen innenfor gjeldende fullmaktssystemer. I tråd med dette utarbeider politidistriktene egne tiltaksplaner på området. Narkotikabekjempelse er et meget høyt prioritert område, og det er politimesterens oppgave å fordele penger og personell på en slik måte at narkotikabekjempelsen blir mest mulig effektiv.

I februar 1997 ble stortingsmelding om narkotikapolitikken lagt fram, der hovedsatsningsområdene framover ble trukket opp. Dette danner grunnlag for videre satsing mot rusmiddelmisbruk. I 1998 skal politiet rette mye av sin virksomhet mot miljøer hvor ecstasy og andre "designer-drugs" brukes og omsettes.

Når det gjelder kontrolltiltak, spesielt rettet mot narkotikabekjempelse kan jeg bekrefte at budsjettet til Østerdal politidistrikt er styrket med kr 200000 på grunn av grenseoverganger. Dette er i samsvar med forutsetningen og analysen av narkotikatrafikken. Når det gjelder Vestoppland politidistrikt, er det riktig som representanten Tingelstad opplyser at politidistriktet ikke er tildelt øremerkede midler til tilsvarende tiltak rettet mot narkotika/ vinningskriminalitet. Av tildelingsbrevet til Gudbrandsdal politidistrikt fremgår det at det er lagt inn kr 200000 til kontrolltiltak, spesielt rettet mot narkotika. Dette er feil. Politidistriktet er ikke tilført disse midlene ut over ordinær tildeling. Denne merknaden vil bli trukket tilbake i eget skriv til politidistriktet.

Etter min vurdering er det ikke grunnlag for å si at departementet ikke har foretatt en tilstrekkelig analyse av problemet.