Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:764 (2002-2003)
Innlevert: 11.09.2003
Sendt: 12.09.2003
Besvart: 19.09.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Vil Regjeringen sette fortgang i etableringen av nasjonalparksentre for å oppnå sin egen intensjon om økt næringsaktivitet, og vil Regjeringen øke bevilgningene til nasjonalparksentre slik at både de etablerte og nyetableringene kan skape arbeidsplasser i distriktene rundt nasjonalparkene?

Begrunnelse

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett signalisert at de ønsker satsing på næringsaktivitet i randområdene til og delvis inne i våre nasjonalparker. Noen av disse parkene, bl.a. Jostedalsbreen, Jotunheimen og Stabbursdalen har allerede nasjonalparksentre. Flere av disse sliter tungt økonomisk. Det er også planer om å etablere noen nye nasjonalparksentre, bl.a. for nasjonalparkene i Nordland og for Femundsmarka. De midlene som er avsatt til dette på Miljøverndepartementets budsjett er altfor små sett i forhold til behovet. Dette hindrer utløsing av lokale midler, og at det skapes arbeidsplasser og næring rundt disse sentrene. For raskt å realisere de mest aktuelle sentrene rundt Femundsmarka, Reisa, Folgefonna, i Lierne og i Nordland bør bevilgningene til investeringer økes fra 3 mill. kr til 6 mill. kr i en femårsperiode. Dessuten bør driftstilskuddene økes fra beskjedne 325 000 kr pr. år i dag, til minimum 500 000 kr pr. år. Dette vil minimum dekke lønnsmidler til et årsverk, og noe øvrige kostnader. Samlet bør summen til nasjonalparksentre altså fordobles fra dagens 6 mill. kr til 12 mill. kr pr. år.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Jeg har merket meg representanten Langelands synspunkter om behovet for økte bevilgninger til nasjonalparksentrene.

I St.prp. nr. 65 (2002-2003) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer på statsbudsjettet for 2003 uttaler Regjeringen følgende under avsnittet Fjellområdene - bruk, vern og verdiskaping på side 216:

"I nasjonalparkmeldingen ble en utbygging av informasjons- og veiledningsapparatet sammen med utbygging av det mer organiserte opplevelsestilbudet framhevet som en forutsetning for å oppnå økt turistmessig bruk. Nasjonalparksentrene har en meget viktig rolle i det informasjons- og veiledningsarbeidet som er nødvendig allerede i dag, og som blir enda viktigere etter hvert som bruken av fjellområdene øker."

Regjeringen foreslo i nevnte proposisjon en økning på 3 mill. kr til tilskudd til nasjonalparksentre (kap. 1427 post 77) og dette ble vedtatt av Stortinget. Denne økningen gjorde det bl.a. mulig å bidra avgjørende til at utbyggingen av Nordland nasjonalparksenter i Saltdal kan komme i gang. Det ble også gitt et tilskudd til Norsk Bremuseum i Fjærland som nå skal utvikle en ny utstilling om klimaspørsmål. Også andre av de planlagte, ikke ferdigstilte nasjonalparksentrene ble tildelt midler slik at fremdriften kan holdes.

Regjeringen vil ellers komme tilbake til bevilgningsspørsmålet i budsjettforslaget for 2004.