Skriftlig spørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:774 (2002-2003)
Innlevert: 18.09.2003
Sendt: 19.09.2003
Besvart: 30.09.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): Hva er bakgrunnen for at kombinasjonspreparatene Symbicort og Seretide som blir brukt til behandling og lindring av KOLS-lidelser, har blitt tatt ut av refusjonsordningen kort tid etter at preparatene ble godkjent for trygderefusjon, og hva vil helseministeren foreta seg for at KOLS-pasienter skal kunne få KOLS-medisin på blå resept?

Begrunnelse

KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) rammer stadig flere mennesker og vil etter WHOs beregninger rangere som nummer tre over de mest dødelige sykdommene i verden om 10-12 år. Det anslås at mellom 300 000 og 400 000 mennesker lider av KOLS i Norge. Dette er en svak pasientgruppe med store lidelser og høye medisinutgifter.
I forrige uke ble det kjent at Helsedepartementet vil fjerne kombinasjonspreparatene Symbicort og Seretide fra blåresept for KOLS-pasienter etter at medikamentene ble godkjent på blå resept i henholdsvis februar og juni 2003. Ifølge en av Norges fremste eksperter på KOLS, professor Amund Gulsvik ved lungeavdelingen ved Haukeland sykehus, finnes det ingen kur for å fjerne sykdommen, men man kan lindre symptomene og bedre livskvaliteten med de få medisinene som er. Han reagerer, ifølge Dagbladet den 15. september 2003, sterkt på at medisinene Symbicort og Seretide blir tatt ut av refusjonsordningen, og uttaler: "Dette er å frata alvorlig syke mennesker den smule livskvalitet de kan ha."
Etter kontakt med pasientorganisasjonene har undertegnede fått bekreftet at pasienter som bruker medikamentene, har gode erfaringer med virkningen. Pasientene reagerer derfor sterkt på at medisinene tas ut av refusjonsordningen, noe som kan tilføre den enkelte pasient 8 000 kr i merutgifter til medisiner pr. år.
Den rene KOLS-medisinen Spiriva er heller ikke på allmenn forskrivning på blåresept og må skrives ut av lungespesialist, noe som igjen fører til ventelister. Stortinget ba i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett Regjeringen vurdere trygderefusjon for de medisiner som er anbefalt i de nye retningslinjene fra Den norske lægeforening for behandling av KOLS.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Da legemidlene Symbicort og Seretide ble godkjent for forskrivning på blå resept i medhold av blåreseptforskriften § 9, ble de kun vurdert i forhold til bruk mot astma, ettersom de på dette tidspunktet ikke var medisinsk godkjent for behandling av KOLS. Disse legemidlene har nå fått utvidet sin indikasjon til også å omfatte behandling av alvorlig KOLS. Verken Legemiddelverket eller departementet har tatt stilling til om disse legemidlene er refusjonsverdige ved behandling av KOLS. Det ble søkt refusjon for Symbicort i juli. Denne søknaden er til behandling ved Statens legemiddelverk. GlaxoSmithKline har ikke søkt om godkjenning for forskrivning på blå resept ved indikasjonen alvorlig KOLS for Seretide.

Jeg vil legge til at Symbicort og Seretide ikke er tatt ut av blåreseptordningen. Legemiddelverket har foreslått å splitte opp dagens refusjonspunkt 2 Asthma bronchiale og obstruktive kroniske lungesykdommer (kronisk bronkitt) til nye sykdomspunkter 44 Asthma bronchiale og 45 Kroniske obstruktive lungesykdommer med virkning fra 1. november. En konsekvens av en slik oppsplitting vil være at rene astmamedisiner ikke kan forskrives til KOLS-pasienter og vice versa. Dette vil gjøre det mer klart for forskriver hvilke legemidler som kan forskrives på blå resept til hvilke lidelser. Både Symbicort og Seretide vil kunne forskrives på blå resept til astmapasienter, på samme måte som i dag. Som en overgangsordning vil blåresepter skrevet ut før 1. november med henvisning til sykdomspunkt 2 være gyldige i ett år. Det er videre foreslått at KOLS-pasienter som har effekt av Symbicort, Seretide eller andre astmamedisiner fortsatt skal kunne få disse legemidlene på blå resept, men da etter forutgående søknad i medhold av blåreseptforskriften § 10a.

I etterkant av Legemiddelverkets forhåndsvarsel har det fremkommet opplysninger som kan antyde at forskrivning av astmalegemidler til KOLS-pasienter på blå resept er mer omfattende enn tidligere antatt. Det kan se ut som man ikke har vært tilstrekkelig oppmerksom på at et legemiddel ikke nødvendigvis kan forskrives på blå resept til både astma- og KOLS-pasienter. Reaksjonene på vedtaket antyder videre at vedtaket oppleves som en innskrenkning i pasientenes rettigheter i forhold til folketrygden. I tillegg antyder reaksjonene at det for enkelte pasienter kan være vanskelig diagnostisk å skille mellom astma og KOLS. Legemiddelverket peker på at forskrivningen av enkelte legemidler til bruk mot astma og KOLS synes å være betydelig mer omfattende enn det som skulle følge av de begrensede vedtakene om refusjon som tidligere er blitt fattet. Behovet for utredning av de faktiske konsekvensene av å dele opp sykdomspunkt 2 synes dermed å være større enn antatt. I lys av dette vil jeg etter tilråding fra Legemiddelverket utsette den varslede oppsplittingen av sykdomspunkt 2, og har bedt Legemiddelverket utrede nærmere de aktuelle endringenes rettslige og faktiske konsekvenser. Det synes derfor hensiktsmessig at Legemiddelverket innhenter høringsuttalelser fra berørte parter. I den forbindelse vil Legemiddelverket kartlegge dagens forskrivningspraksis for astma- og KOLS-pasienter.