Skriftlig spørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:77 (1997-98)
Innlevert: 10.02.1998
Sendt: 11.02.1998
Besvart: 18.02.1998 av finansminister Gudmund Restad

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): "Blant annet på grunn av vanskelige avgrensningsproblemer, påfører den særegne norske investeringsavgiften næringslivet så urimelige belastninger at den bør fjernes. Et eksempel er Departementets avgjørelse om at kabelkraner til å drive ut tømmer fra ulendt terreng ikke skal gis fritak, til tross for at hogstutstyr og lassbærere er gitt slik fritak. Er statsråden enig i denne tolkningen eller vil han sørge for at denne åpenbare urimelighet blir fjernet, til beste for skogbruksnæringen?"

Begrunnelse

I Stortingets årlige vedtak om avgift på investeringer er det i §10 gitt fritak for "hogstutstyr til bruk for felling, kvisting, kapping o.l. i forbindelse med avvirkning av skog". Videre er lassbærere for transport av tømmer i skogen fritatt.
Ved drift i lett terreng brukes f eks en skogsmaskin til felling, kvisting, kapping mv, før tømmeret transporteres til bilvei med en lassbærer. I denne prosessen er alt utstyret fritatt for investeringsavgift. Ved drift i kupert terreng, hvor skogsmaskinen ikke kommer helt frem til trærne, er en hensiktsmessig driftsform å hogge treet manuelt, med motorsag fritatt for investeringsavgift, og deretter trekke treet med en kabelkran til skogsmaskinen hvor treet kvistes og kappes.
Finansdepartementet har i brev av 18. september 1997 uttalt at kabelkraner ikke omfattes av Stortingets avgiftsvedtak §10, første ledd. Det er vanskelig å se at det er noen rimelig grunn til å forskjellsbehandle ulike typer utstyr som benyttes i tilnærmet identiske prosesser.
Dette tilfellet illustrerer hvor tilfeldig den særnorske investeringsavgiften slår ut i praksis. Flere bransjer er fritatt for avgiften, blant annet av hensyn til konkurranseevnen overfor utlandet. For de resterende bransjer fører dette ofte til urimelig forskjellsbehandling, og snodige avgrensningsproblemer. Den eneste løsningen på dette problemet er en kraftig reduksjon eller fjerning av investeringsavgiften. Dagens trend, med en bit-for-bit-fjerning av avgiften er ikke holdbar i lengden.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: I en fortolkningsuttalelse av 18. september 1997 anså Finansdepartementet en kabelkran, slik bruken var beskrevet, ikke å være omfattet av fritaket for investeringsavgift etter forskrift om delvis fritak for investeringsavgift for driftsmidler i industri og bergverk. Kranen ble heller ikke ansett å være omfattet av fritaket i Stortingets vedtak om merverdiavgift og avgift på investeringer mv §10. Den konkrete kabelkranen som var forelagt for uttalelse, ble med dette verken ansett å drive fabrikkmessig produksjon av varer eller ansett som hogstutstyr slik det er beskrevet i Stortingets vedtak. Jeg er enig i denne fortolkningen av regelverket.

Skattedirektoratet ble i ovennevnte uttalelse bedt om å vurdere muligheten for å innføre et særskilt fritak for kabelkraner ol. Jeg vil avvente denne vurderingen før jeg tar endelig stilling til spørsmålet om ytterligere unntak. Jeg vil be Skattedirektoratet påskynde sin vurdering slik at en avgjørelse kan treffes innen rimelig tid.