Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:787 (2002-2003)
Innlevert: 30.09.2003
Sendt: 01.10.2003
Besvart: 07.10.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Bøker er som kjent fritatt for merverdiavgift. Bøker utgitt av historielag/kulturminnelag med bilder fra lokale steder med kort tekst som angir årstall, stedsnavn o.l., er belagt med moms ut fra forskrift nr. 19, § 2 nr. 15.
Ettersom jeg synes dette er kunnskap som lokalsamfunnene har stor nytte og glede av, kan finansministeren vurdere disse forskriftene på nytt?

Begrunnelse

Boka "Båtar i Fjell gjennom 100 år" er avgiftsbelagt. Boka (og lignende bøker) er av stor allmenn kulturverninteresse. Fjell kommune er i store samfunnsmessige omskiftninger med hensyn til levesett og levemåter. Tidligere var fiske og jordbruk den viktigste leveveien i kommunen, men dette har i de siste tiårene endret seg til at det i hovedsak er oljeindustrien og service som sysselsetter folk. Likevel har mange røttene sine i fiskermiljøet, samtidig som det er mange innflyttere til kommunen. Det er også viktig at barn og unge blir kjent med sin egen lokalhistorie.
Fjell kulturminnelag har i sine vedtekter til formål å verne om og spre kunnskap om alle typer kulturminne i Fjell. Kulturminnelaget ble dannet i 1987 og har fram til nå i hovedsak arbeidet med vern og rehabilitering av verneverdige hus. Denne boka er derfor den første dokumentasjonen vi har laget om kulturminner i Fjell. Dersom dette blir et vellykket prosjekt og vi ikke ødelegger økonomi og dugnadsvilje i laget, vil vi vurdere å ta på oss andre prosjekter innenfor andre kulturminneområder i kommunen.
Det er allerede nå kommet melding om båter vi ikke har fått med, og spørsmål om flere opplysninger omkring båtene. Dersom vi skal makte/våge å tenke på en oppfølger, må vi sikre økonomien i dette prosjektet, og da er vi avhengig av å få avgiftsfritak. Moms på denne boka er 20 000 kr.
Det er Fjell kulturminnelag som står for utgivelsen av boka, og som sammen med Georg Lokøy som hovedansvarlig vederlagsfritt samlet inn opplysningene og bildene.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Etter merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 8 skal det ikke betales avgift ved omsetning av bøker i siste omsetningsledd. Som det vises til i spørsmålet fra stortingsrepresentant Frøiland blir denne bestemmelsen presisert i forskrift 20. desember 1969 om gjennomføringen av avgiftsfritaket for bøker (forskrift nr. 19) til merverdiavgiftsloven, hvor det i § 2 nr. 15 fremgår at avgiftsfritaket for bøker ikke omfatter "samlinger av bildetrykk o.l. når sidene er uten tekst eller bare angir stedsnavn, personnavn eller betegnelser, korte instruksjoner eller lignende". Regelverket på dette området streifer flere vanskelige avgrensinger.

Bakgrunnen for at dette fritaket ikke omfatter slike publikasjoner, hvor teksten innskrenker seg til kun kortfattende beskrivelser av bilder og fotografier, er at fritaket i sin tid ble begrunnet med at det ville være uheldig å avgiftsbelegge det trykte ord i et lite språksamfunn som det norske, jf. Ot.prp. nr. 17 (1968-69) på side 46. Formålet med bestemmelsen er således å beskytte det norske skriftspråket og ikke å gi et generelt fritak for alle typer publikasjoner.

Jeg er enig at det er viktig å verne om kunnskap om lokalsamfunn o.l., og at utgivelse og salg av billedtrykk slik som "Båtar i Fjell gjennom 100 år" kan bidra i dette arbeidet. Jeg mener imidlertid ikke at det vil være riktig å endre merverdiavgiftsreglene på dette området for å fremme slike interesser. Merverdiavgiften er ment å være en generell forbruksavgift på omsetning av varer og tjenester, og som hovedregel vil det være mer målrettet å gi direkte støtte til prioriterte områder enn å benytte unntak og særordninger i merverdiavgiftssystemet.