Skriftlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1 (2003-2004)
Innlevert: 01.10.2003
Sendt: 01.10.2003
Besvart: 07.10.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Åsa Elvik (SV)

Spørsmål

Åsa Elvik (SV): Fiskeridepartementet opprettet i 2003 felles gruppe I i fisket etter torsk, hyse og sei. En del heltidsfiskere har fått opprykk fra gruppe II til gruppe I og dermed tilgang på fulle kvoterettigheter.
Hvilke kriterier avgjør plassering i de to gruppene, kjenner statsråden til at det fremdeles befinner seg heltidsfiskere i gruppe II, og hva vil han gjøre for å sikre at disse får opprykk til gruppe I?

Begrunnelse

I brev til Fiskeridepartementet av 2. april 2003 hevder Norges Kystfiskarlag at det fremdeles er mange med fiske som eneste inntekt som ikke har fått opprykk til gruppe I, men som fremdeles befinner seg i gruppe II. På denne bakgrunnen har Norges Kystfiskarlag bedt om å få oppgitt antallet heltidsfiskere som er registrert i gruppe II.
Et naturlig utgangspunkt er at alle manntallsregistrerte fiskere med fiske som eneste inntekt bør betegnes som heltidsfiskere, og dermed plasseres i gruppe I og få tilgang til fulle kvoterettigheter. Dette er bakgrunnen for at en ber om en klargjøring av hvilke kriterier som avgjør plassering i de to gruppene, og om statsråden kjenner til at det fremdeles befinner seg heltidsfiskere i gruppe II.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Den 1. november 2002 ble det vedtatt at det skulle opprettes en ny gruppe I for fartøy under 28 meter som fisker torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskap nord for 62° N. Forskriften av samme dato, og som oppstiller kriteriene for å få delta i den nye gruppen, ble fastsatt på bakgrunn av en omfattende høringsrunde. Den nye gruppen består av fartøyene som hadde adgang til å delta i gruppe I og de gruppe II-fartøyene som har fisket en gitt mengde hyse og sei i årene 1999-2001. Ved innføringen av denne nye gruppen er således fisket etter hyse og sei for kystflåten nord for 62° N adgangsbegrenset.

I Fiskeridepartementet sitt høringsnotat som ble sendt ut 25. februar 2002, ble det skissert en ny deltakergruppe som omfattet ca. 70 nye fartøy. Etter innspill fra både forvaltningsledd, fiskerorganisasjoner og lokale myndigheter, fastsatte Fiskeridepartementet en deltakerbegrensning som åpner for at over 300 nye fartøy kommer inn i den nye Gruppe I. Etableringen av en ny Gruppe I innebærer således en omfattende nyrekruttering av fartøy og fiskere inn i det deltakerbegrensede kystfisket etter torskefisk. Dette gir grunnlag for helårsdrift og trygt driftsgrunnlag og arbeidsplasser for en rekke fiskere og lokalsamfunn.

Ikke alle fiskere som har deltatt i gruppe II i fisket etter torsk og som har fisket hyse og/eller sei vil oppfylle kriteriene som stilles for å få deltakeradgang i den nye gruppen. Etter departementets oppfatning har imidlertid de kriteriene som stilles for å få delta i ny gruppe I for fisket etter torsk, hyse og sei, vært gjenstand for en omfattende høringsrunde og en grundig behandling, og det vil av den grunn ikke være aktuelt å endre på disse kravene.

Kriteriene som ble satt for å få delta i fisket etter torsk i gruppe I da denne gruppen ble innført i 1990 med påfølgende ekstrarunder, og kriteriene som nå er satt for å få delta i ny gruppe I i fisket etter torsk, hyse og sei, har vært så liberale at alle med stor nok aktivitet i det angjeldende tidsrom nå er i gruppe I. Videre må det bemerkes at det ikke er intensjonen at alle norske helårsfiskere skal ha adgang til denne gruppen, ettersom det er driftsgrunnlag for fiske også på andre arter.

Fiskeressursene er begrenset, og det er derfor også nødvendig å begrense deltakelsen i fisket for å sikre at de som gis adgang til de deltakerregulerte fiskeriene også kan hente ut et tilstrekkelig utkomme av sitt arbeid. Derfor kan ikke alle som ønsker det gis adgang til disse fiskeriene. Vi har i denne gruppen søkt å ivareta alle saklige interesser, uten samtidig å svekke driftsgrunnlaget for den enkelte i for stor grad.