Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:8 (2003-2004)
Innlevert: 02.10.2003
Sendt: 03.10.2003
Besvart: 09.10.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Det har blitt reist alvorlige spørsmål ved habiliteten og den faglige og forvaltningsmessige uavhengigheten til personer som har viktige roller i forbindelse med statens forvaltning av villreinstammen på Hardangervidda.
Hva vil statsråden gjøre for å gjenopprette tilliten til statlig forvaltning?

Begrunnelse

Nationen omtalte den 27. september i år nære bånd mellom forvaltning, forskning og enkelte grunneiere på Hardangervidda. Lokalbefolkningens tillit til forvaltningen er tynnslitt. Forskere og forvaltere er aktive i villreinjakta på vidda, men sjøl hevder de at dette ikke er noe problem.
DNs beslutning om å åpne for jakt på 1 000 rein på Hardangervidda i år, var svært kontroversielt. Flertallet av grunneierne, villreinutvalget og villreinnemnda gikk inn for fredning i ett år. Når det så påpekes forhold som er egna til å svekke tilliten til forvaltningen, settes statlige forvaltningsorganer på en alvorlig prøve. Det blir stilt spørsmål om det utelukkende er faglige og forvaltningsmessige vurderinger som er gjort, eller om saksbehandlernes tette bånd til enkelte grunneiere og ønsket om å drive egen jakt, har vært utslagsgivende. DN har i denne saken glatt overprøvd rettighetshaverne og lokal forvaltning på en ubegripelig måte. Alt snakk om nærhetsprinsipp og lokal forvaltning, har liten mening dersom det bare skal gjelde når overordna myndigheter er enige og fornøyde med lokale vedtak.
Direktørene i henholdsvis Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) opplyser til Nationen 1. oktober at de har satt i gang intern gransking for å komme til bunns i påstandene om samrøre og private interesser.
Det er bra at DN og NINA nå setter i gang en intern gransking. Jeg går ut fra at spørsmålet om habilitet blir grundig vurdert. Saken er likevel så alvorlig at den bør gjennomgås av Miljøverndepartementets ledelse.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: I en avisreportasje i Nationen 27. september i år ble det fremsatt påstander om at enkelte personer i Direktoratet for naturforvaltning og Norsk institutt for naturforskning utnyttet sine posisjoner til å skaffe seg private goder.

Jeg har bedt direktoratet foreta en rask og grundig gjennomgang av saken. Direktoratet vil holde departementet løpende orientert om sine vurderinger, og oversende en rapport om saken til departementet.

I begrunnelsen for spørsmålet som er stilt meg, blir det også vist til direktoratets avgjørelse av 25. juni 2003 om fellingskvoten for villrein på Hardangervidda.

Villreinnemnda for Hardangervidda fattet i mai i år vedtak om at det ikke skulle felles noen dyr under årets villreinjakt (nullkvote). Vedtaket ble påklaget av Tinn kommune og enkelte rettighetshavere, som ønsket fellingskvote på 1 000 dyr. Direktoratet gav i sin klageavgjørelse klagerne medhold i spørsmålet om kvotestørrelse.

Det har vært ulike syn på direktoratets avgjørelse. Jeg har merket meg dette, og departementet har derfor bedt direktoratet sette seg ned sammen med villreinnemnd, villreinutvalg og forskningsmiljøene med sikte på å komme fram til enighet om prinsippene for forvaltningen i årene framover. Etter ønske fra villreinnemnda for Hardangervidda ble det i juli avtalt at et slikt møte først skulle avholdes i oktober/november måned.

Jeg legger til grunn at direktoratet, villreinnemnda og de ulike partene kommer fram til klare og forutsigbare prinsipper for forvaltningen av villreinbestanden på Hardangervidda i årene som kommer.