Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:15 (2003-2004)
Innlevert: 06.10.2003
Sendt: 07.10.2003
Besvart: 15.10.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Vil helseministeren vurdere å la jordmødre og helsesøstre skrive ut p-piller når de har fått eksamen for prevensjonsskriving, uavhengig av hvor de arbeider?

Begrunnelse

Fra 1. juni 2002 har jordmødre og helsesøstre hatt rett til å skrive ut p-piller etter å ha gjennomført etterutdanning. I rundskriv for helsesøstre og jordmødre sin rett til å rekvirere prevensjonsmidler, står det at denne retten kun gjelder for yrkesutøvelse ved helsestasjon/skolehelsetjeneste. Kommunene kan organisere sitt tilbud til prevensjonsveiledning forskjellig. Forskrifter bør ikke stenge for lokaltilpassing. En jordmor fikk henvendelse på fødeavdeling på sykehuset i en påskeferie og kunne ikke hjelpe en ung jente med p-piller. Fastlegen var på ferie. I påsken var både helsestasjon og skolehelsetjenesten stengt. Disse tjenestene har ofte lang sommerferie. Noen ungdommer planlegger kanskje ikke så langsiktig. Det er derfor ønskelig at helseministeren vurderer om jordmødre og helsesøstre, som har slik forskrivingsrett, kunne utøve den uavhengig av hvor de jobber. Det er ønskelig at helseministeren og vurderer eventuelle nødvendige endringer i forskrift og retningslinjer.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Som oppfølging av St.meld. nr. 16 (1995-96) Om erfaringer med lov om svangerskapsavbrudd m.v. ble "Forsøk med samlivs- og prevensjonsveiledning i kommuner 1997-2000" gjennomført av SINTEF Unimed. I forsøket var det et sentralt tiltak at jordmor og helsesøstre hadde begrenset rekvireringsrett for visse p-piller. Forsøket viste at med god veiledning og økt tilgjengelighet til prevensjon, kan aborttallene reduseres. Antallet svangerskapsavbrudd sank med 34 pst. og antall fødsler med 24 pst. i aldersgruppen 17-19 år i forsøkskommunen sammenliknet med kontrollkommunen. En kvalitativ delstudie fra samme forsøk viste at ungdom i skolealder ikke ønsket å kontakte fastlegen av ulike grunner, men hadde større tillit til helsestasjonen når det gjelder prevensjonsveiledning.

Etter en bred høringsrunde ble forskrift av 27. april 1998 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek endret for å følge opp det gode resultatet fra forsøket. Forskriften § 2-5 regulerer helsesøstres og jordmødres rett til å rekvirere prevensjonsmidler som er inntatt på særskilt liste fastsatt av Statens legemiddelverk. Rekvireringsretten gjelder unge kvinner i alderen 16 til og med 19 år som ledd i yrkesutøvelsen i helsestasjon/skolehelsetjeneste.

Helsesøstres yrkesutøvelse er knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Jordmødre kan også utøve sitt arbeid hos privatpraktiserende fastleger, fødestuer og sykehus. Dette er steder som har tilknyttet lege(r) slik at rekvirering av prevensjon til kvinner som oppsøker disse stedene, ikke burde være noe problem. Når en fastlege har ferie, skal vikar skaffes.

Ordningen har som formål å forebygge uønskede tenåringsgraviditeter gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Helsestasjons- og skolehelsetjenestens fortrinn er at tjenesten er et helhetlig og tverrfaglig tilbud til ungdom, blant annet at rekvirering skal følges opp med god prevensjonsveiledning. Dette mener jeg er med på å styrke helsetilbudets kvalitet, og ivaretar helhetsperspektivet som er viktig for god oppfølging av ungdommen.

Sosial- og helsedirektoratet har fått i oppdrag å oppsummere erfaringer med ordningen innen utgangen av 2003. I den forbindelse vil retningslinjer for helsesøstres og jordmødres rett til å rekvirere prevensjonsmidler til unge kvinner i alderen 16 til og med 19 år, bli vurdert.