Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:17 (2003-2004)
Innlevert: 06.10.2003
Sendt: 07.10.2003
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 13.10.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): På hvilken måte arbeider Regjeringa internasjonalt for at kravet om dobbeltskrog på båter som fører risikolast i risikofylte områder, skal kunne realiseres?

Begrunnelse

Russland satser som aldri før i nordvest. Oljeterminalen som kommer på Kola halvøya vil sette i gang transport langs kysten vår av like mye olje som den samla norske oljeproduksjonen. Russisk aktivitet kan være bra for norske skipsverft og handelsflåte hvis vi er tilstede og samarbeider med russerne.
Forrige uke holdt det russiske statsoljeselskapet informasjonsmøte om status, og ikke minst de omfattende utbyggingene som står for tur. Jeg hadde tre spørsmål og fikk ingen gode svar på noen av dem. Heldigvis ble positivt svar om samarbeid innenfor verftsindustrien avgitt fra russernes side. Hvilken innvirkning den enorme opptrappingen av aktivitet på russisk side har på avgjørelsen Russland skal ta i forhold til om de skal gå med i Kyotoavtalen, fikk jeg ikke svar på fordi statsoljeselskapet ikke kjente seg autorisert til å svare på dette. For så vidt ikke så urimelig.
Verre blir det når russerne ikke tenker seg å stille krav om dobbeltskrog på båter som skal transportere olja fra Murmansk, langs norskekysten og ut i verden. Det kom tydelige signaler om at fraktene skulle legges ut på det internasjonale fraktmarkedet med de begrensninger som der finnes i forhold til miljø og sikkerhet. Norges Rederiforbund sier når jeg har spurt dem at det er et problem med lavkost transport i forbindelse med kvalitet på skip, teknisk utstyr og grad av utdanning på mannskap. Kan vi risikere at disse lavkostprinsippene blir regjerende for den framtidige transport av olje langs norskekysten? I tilfelle bør den norske Regjeringa ta dette opp i alle mulige internasjonale fora. Her hjemme kan vi sørge for at de ungdommene som er utdannet både som maskin og bro offiserer får lønnsforhold som gjør at de kan ta seg arbeid utenriks i stedet for som i flere tilfeller arbeide som billettører i lokale ferjeselskap. Ikke noe galt i disse jobbene, men norsk utdannet ungdom trengs i internasjonal skipsfart for å sikre hensynet til miljø og sikkerhet.
Beringstredet kan bli åpnet for transport til Asia og dermed får vi en dreining av sjøtransporten til mer sårbare områder. Dette burde være en mulighet for å få knesatt internasjonale standarder om dobbeltskrog på båter som skal gå i utsatte områder. Norge kan gjøre de store utfordringene østover til noe positivt for sysselsetting og miljø. Stille krav om dobbeltskrog og få inn i handelspolitikken at produsenten skal betale alle kostnader ved produksjon. Også de som truer miljø og sikkerhet. Vi må få til å prioritere de rederier som satser på utdannet mannskap godt utstyrte båter. Og fjerne de som ensidig satser på lavkost transport.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Spørsmålet er overført fra utenriksministeren.

De internasjonale reglene om miljøkrav til skip vedtas i FNs sjøfartsorgan IMO (International Maritime Organization). Kravene til oljetankskip reguleres av MARPOL-konvensjonen.

Etter ulykken med skipet "Exxon Valdez" i 1989 ble MARPOL endret slik at tankskip med dobbeltskrog på sikt skulle erstatte skip med enkeltskrog fordi man anså at dette ville forbedre sikkerheten og redusere omfanget av eventuelle nye ulykker. Etter ulykken med tankskipet "Erika" i 1999 besluttet man i IMO å akselerere utfasingen av skip med enkelt skrog. Det nye regelverket trådte i kraft høsten 2002 - på samme tid havarerte skipet "Prestige" utenfor kysten av Spania. "Prestige"-ulykken medførte at EU-medlemslandene i løpet av kort tid satte frem et forslag om at utfasingsregimet skulle akselereres ytterligere. Forslaget er nå til behandling i IMO, og det ventes at det på et ekstraordinært møte i desember d.å. vil bli vedtatt et nytt og enda strengere globalt utfasingsregime. Norge har i forhandlingene i IMO støttet EU-medlemslandenes forslag. EU har allerede fastsatt nye regler om utfasing og disse vil danne utgangspunktet for forhandlingene i IMO. Fra norsk side vil man arbeide for at man finner internasjonale løsninger gjennom IMO.

Russlands oljetransport fra Murmansk vil i hovedsak gå til amerikanske og europeiske markeder. Oljetankskipene som benyttes i slik transport må oppfylle internasjonale og regionale krav til sikkerhet og miljø herunder krav til dobbeltskrog. Skipene vil bli underlagt krav om kontroll både av flaggstaten og havnestaten. Tankskipene som er engasjert i eksport av olje ut fra Murmansk vil derfor måtte oppfylle gjeldende regler for ivaretakelse av sikkerhet og miljø. Fra norsk side arbeides det derfor aktivt gjennom IMO for å få til høye miljøstandarder i det internasjonale regelverket.

I tillegg til utfasingsregimet av tankskip med enkelt skrog, arbeides det aktivt både i EU og IMO med andre tiltak for å bedre sikkerheten, herunder etablering av et nytt regelverk for bruk av nødhavn, slik at skip i nød blir brakt i havn for å begrense en eventuell skade på miljøet. I tillegg er det foretatt omfattende forbedringer i ansvars- og erstatningsreglene ved ulykker med tankskip og det arbeides med ytterligere tiltak på dette området.