Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:27 (2003-2004)
Innlevert: 08.10.2003
Sendt: 08.10.2003
Besvart: 16.10.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Hva har statsråden gjort for å følge opp vedtaket om å legge til rette for at Attføringssenteret i Rauland videreutvikles til et kompetansesenter innenfor yrkesrettet rehabilitering?

Begrunnelse

I sosialkomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2003 ble det gitt følgende merknad:

"Flertallet viser til at det ved Attføringssenteret i Rauland er etablert særskilt kompetanse på yrkesrettet rehabilitering. Flertallet ber om at Regjeringen legger til rette for at Attføringssenteret i Rauland videreutvikles til et kompetansesenter innenfor yrkesrettet rehabilitering."

I juni 2003 sendte Attføringssenteret en søknad om godkjenning som nasjonalt kompetansesenter til Helsedepartementet. De merutgiftene kompetansesenteret ville medføre, ble foreslått dekket ved å heve kurdøgnprisen. For å unngå økte kurdøgnpriser, var det viktig at søknaden kunne tas med i budsjettbehandlingen. Fremdeles ligger søknaden ubehandlet i departementet.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Det er i Rundskriv I-36/99 definert oppgaver, innhold og arbeidsform for kompetansesentra innenfor helsetjenesten som skal gis godkjenning. Medisinske kompetansesentra er vanligvis lagt til/knyttet til universitetssykehus. Når det gjelder særskilt finansiering av kompetansesenteroppgaver, går det fram av budsjettforslaget for 2004 at dagens ordning med særskilt søknad om tilskudd for det enkelte kompetansesenter oppheves. Tilskuddet til nasjonale kompetansesentra overføres til de regionale helseforetakene, og er for 2004 foreslått videreført. Beløpet som er foreslått videreført i 2004 er basert på en videreføring av tidligere øremerkede midler til nasjonale medisinske kompetansesentra for høyspesialisert medisin, samt en utvidelse av tilskuddet til også å omfatte Helse Sør RHF. Dette innebærer at det ikke er foreslått økte bevilgninger til nasjonale kompetansesentra for 2004.

Attføringssenteret i Rauland er en av de institusjoner der bestilleransvar og finansieringsansvar overføres til de regionale helseforetakene. I løpet av 2003, som er det første året i overgangsperioden, skal de regionale helseforetak utarbeide avtale med opptreningsinstitusjoner, helsesportssentra m.m., herunder Attføringssenteret i Rauland. Avtalen skal gjøres gjeldende fra 1. januar 2004. Det forutsettes at Attføringssenteret i Rauland og Helse Sør RHF i samarbeid kommer fram til hvilke funksjoner som skal utvikles videre. Det er videre forutsatt at det etableres samarbeid med trygdeetaten for å kunne bidra til at de behov som trygdeetaten har for tjenester, bl.a. funksjonsvurderinger, også blir dekket. Dette er presisert i departementets brev til de regionale helseforetakene av 21. februar 2003.

Helsedepartementet vil med bakgrunn i de rammer som er nevnt ovenfor besvare henvendelsen fra Attføringssenteret i Rauland.