Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:39 (2003-2004)
Innlevert: 10.10.2003
Sendt: 13.10.2003
Besvart: 20.10.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): I hvilke konsesjonstildelinger er storbedrifter og/eller utenlandske interesser hel- eller deleiere i de konsesjoner som er utdelt etter vedtak av ny forskrift for tildeling av havbrukskonsesjoner slik forskriften, uten ny behandling i Stortinget, ble utarbeidet i strid med Stortingets premisser, men tilpasset krav fra ESA?

Begrunnelse

Da det av skriftlig spørsmål nr. 741 (2002-2003) fremgår at Kystpartiet var kjent med eiersammensetningen i den konsesjonen som ble tildelt Finnøy, burde det være klart at spørsmålet ikke gjaldt eiersammensetningen bak denne konsesjonen, men hvordan eierskapet er sammensatt i de øvrige konsesjonstildelingene. Da dette spørsmålet ikke ble besvart, vil jeg tillate meg å gjenta spørsmålet, i det spørsmålet om disposisjonsretten til indre kystfarvann er et viktig anliggende for Kystpartiet.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: I tildelingsrunden 2002 var det kun ett selskap som ble tildelt konsesjon og som hadde mer enn 3 konsesjoner før tildelingen. Dette gjaldt et selskap i Møre og Romsdal som hadde 7 konsesjoner før tildelingen. Dette selskapet har også majoritetseiere med et større antall laksekonsesjoner. Selskapet ble imidlertid først tilbudt konsesjonen etter at de øvrige søkere hadde takket nei til tilsagn om konsesjon.

Videre har ett selskap i Rogaland i ettertid fått godkjent en rettet emisjon mot et selskap med 14 konsesjoner fra før. Selskapet som emisjonen var rettet mot er nå blitt majoritetseier i selskapet som fikk tilsagn om konsesjon. Det var kun én søker til denne konsesjonen og således ikke mulig å prioritere nyetablerere eller mindre aktører ved denne konkrete tildelingen.

Nedenfor gis videre en fylkesvis oppstilling av tildelinger der bedrifter, som hadde mer enn 3 konsesjoner før tildeling, har majoritets-/minoritetsinteresser i selskapene som fikk konsesjon i 2002-runden.

Troms:

Ett selskap ble vurdert som nyetablerer, men med minoritetseiere som innehar til sammen 5 laksekonsesjoner fra før.

Nordland:

To selskaper ble vurdert som nyetablerere, men med samme minoritetseier som til sammen har 18 laksekonsesjoner fra før.

Trøndelag:

Ingen bedrifter med mer enn 3 konsesjoner har eierinteresser i selskapene som fikk konsesjon.

Møre og Romsdal:

I tillegg til selskap med 7 konsesjoner som nevnt innledningsvis, ble ett selskap vurdert som nyetablerer. Dette selskapet har imidlertid majoritetseiere med interesser innen havbruksnæringen (innehar bl.a. 3 laksekonsesjoner).

Sogn og Fjordane:

Ingen bedrifter med mer enn 3 konsesjoner har eierinteresser i selskapene som fikk konsesjon.

Hordaland:

Ett selskap ble vurdert som nyetablerer, men med minoritetseiere som bl.a. har interesser i 5-6 laksekonsesjoner fra før.

Rogaland:

I tillegg til selskapet som nevnt innledningsvis, ble en konsesjon tildelt Finnøy Fisk AS hvor Marine Harvest er minoritetseier.

Når det gjelder spørsmålet om utenlandske eiere, var det ingen av selskapene som fikk konsesjon i tildelingsrunden 2002 som er registrert utenfor Norge. Det kan for øvrig opplyses at ingen av disse selskapene heller hadde utenlandske majoritetseiere.