Skriftlig spørsmål fra Britt Hildeng (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:41 (2003-2004)
Innlevert: 13.10.2003
Sendt: 13.10.2003
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 21.10.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Det foreslås i statsbudsjettet for 2004 innsnevring av hvem som skal omfattes av sykepengereglene.
Bryter ikke dette både med intensjonen og prosessreglene for avtalen om inkluderende arbeidsliv, slik at realitetsbehandling av forslaget må utstå til tidligst 2006?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2004 foreslås innsparing i sykepengeutbetalingene i folketrygden på 50 mill. kr. Innsparingen skal skje ved endring av regelverket, som innebærer at mennesker som før hadde rettigheter til sykepenger ikke lenger skal ha den trygghet sykepenger gir. Endringene betyr at de som starter i arbeidslivet, må holde seg friske 4 uker før de kommer inn under sykelønnsordningen og får rett til sykepenger. Det betyr at en som skader seg i innkjøringsfasen i ny jobben, ikke får sykepenger. Før måtte du holde deg på beina i 2 uker. Det blir ikke lett for ungdom som nettopp har flyttet til Oslo for å få jobb og så blir uten inntekt én måned å klare husleia si. Arbeidstakere må nå også passe på å ikke være ute av arbeidslivet mer enn én måned. Da mister de sykepengeretten. Dette kan bli en stor risiko for de som tar imot tilbud om midlertidig ansettelse og vikariater. De må sørge for at hvert oppdrag kommer tett på hverandre. Dette er et forslag som vil ramme de som har vankelig for å få fast jobb eller nettopp har fått jobb.
Dette kan ikke være i tråd med målene om å få flere til å bli i arbeid, tvert imot vil mange som er i startfasen i arbeid eller så vidt har fått ett engasjement, falle rett ut igjen, hvis de er så uheldige å bli syke.
I IA-avtalen skal tiltak for å redusere sykefravær forankres i arbeidslivet og partene skal møtes og drøfte erfaringene hvert halvår og da også drøfte justeringer av enkeltelementene i avtalen.
Avtalen er basert på at sykepengeordningen ikke skal endres i avtaleperioden fra 3. oktober 2001 til 31. desember 2005. I avtalens pkt. 3.6 i heter det:

"Regjeringen vil ikke foreslå overfor Stortinget endringer i dagens sykelønnsordning verken for arbeidstakerne eller for arbeidsgiverne i avtaleperioden."

På denne bakgrunn bes statsråden om å redegjøre for de drøftinger som har blitt holdt og hva statsråden vil gjøre for å unngå uheldige konsekvenser av bruddet i forutsetningen for IA-avtalen.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Spørsmålet er overført fra arbeids- og administrasjonsministeren.

For å ha rett til sykepenger er det i dag krav om at en skal ha vært i arbeid i minst to uker umiddelbart før en blir syk (opptjeningstid). Likestilt med forutgående arbeid er tidsrom som en person har mottatt trygdeytelser som er likestilt med arbeidsinntekt, som for eksempel fødselspenger og dagpenger under arbeidsløshet. I tillegg må det foreligge et inntektstap på minst 50 pst. av grunnbeløpet på årsbasis. Personer som har vært midlertidig ute av arbeid i mindre enn tre måneder eller er i arbeid uten å fylle vilkåret om to ukers opptjening, kan etter dagens regler få sykepenger fra 15. dag etter sykmeldingstidspunktet. Det er et vilkår at en kan godtgjøre inntektstap på minimum ett grunnbeløp. Sykepengene utgjør 65 pst. av sykepengegrunnlaget for personer som midlertidig ikke er i arbeid, mens personer som har begynt i et arbeidsforhold får sykepenger med 100 pst.

Sykelønnsordningen som gir arbeidstakere rett til full lønn under sykdom videreføres. Regjeringen er imidlertid av den oppfatning at det bør stilles krav om noe sterkere tilknytning til arbeidslivet for å ha rett til sykepenger, og foreslår derfor å øke opptjeningstiden fra to til fire uker og redusere den inaktive perioden som gir rett til sykepenger fra tre til én måned. Forslagene innebærer en bedre målretting av sykepengeordningen i forhold til personer med fast tilknytning til arbeid. Dette er etter min mening to mindre justeringer som ikke kan sies å være i strid med Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv. Jeg kan heller ikke se at forslagene er i strid med målet i Intensjonsavtalen om at flere skal forbli i arbeid.