Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:48 (2003-2004)
Innlevert: 15.10.2003
Sendt: 15.10.2003
Besvart: 24.10.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Helse Sør diskuterer innsparingsplaner nå før budsjettforslaget fra Regjeringa for 2004 er ferdig behandlet i Stortinget. Ett av diskusjonstemaene ser ut til å være å kutte antall helseforetak fra ni til fem, med effekt allerede fra 1. januar 2004. Samlokalisering av akuttmottak i Telemark og Vestfold diskuteres også.
Mener statsråden at Helse Sør har så vide fullmakter at de kan ta slike avgjørelser uten at det forelegges for helseministeren eller Stortinget før slike beslutninger tas?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Jeg vil i utgangspunktet vise til at Helse Sør RHF ennå ikke har fattet vedtak som berører de nevnte forhold i spørsmålet fra stortingsrepresentant Rui. Normalt ville jeg avventet vedtak i Helse Sør før jeg gav til kjenne mine synspunkter i saken. På grunn av sakens karakter velger jeg likevel å knytte noen kommentarer til de foreliggende forslag.

Stortingsrepresentant Rui berører i sitt spørsmål to forhold. Det ene går på Helse Sørs planer om å endre den organisatoriske strukturen på sine foretak, mens det andre forholdet knytter seg til endringer i funksjonsfordeling mellom sykehus.

Når det gjelder den organisatoriske strukturen, vedtok Helse Sør i desember 2002 å redusere antall foretak fra fjorten til ni. Vedtaket ble fattet etter en omfattende prosess i forbindelse med utarbeidelse av strategiplanen Resept 2006. Helse Sørs ledelse har arbeidet med et forslag om ytterligere sammenslåing av helseforetak i regionen, men meddelte meg i møte 21. oktober 2003 at man ikke ville gå videre med dette forslaget i sin nåværende form. Effekten av den endringen som ble vedtatt for et år siden er ennå ikke realisert fullt ut, og det har ikke vært gjennomført noen åpen og medvirkende prosess i forhold til en ytterligere sammenslåing.

Tiltak som endrer funksjonsfordelingen i en region vil, i langt større grad enn rene strukturtiltak, kunne få konsekvenser for befolkningens tilgang på helsetjenester. Jeg følger derfor nøye med på vedtak som berører funksjonsfordelingen i alle de regionale helseforetakene. For eksempel må et forslag om sammenslåing av akuttmottak i Telemark og Vestfold vurderes opp mot de krav som er satt til slike tjenester, og en eventuell behandling av saken i regionalt foretaksmøte må vurderes. Også andre typer funksjonsendringer vil tilsvarende kunne bli gjenstand for beslutning i foretaksmøte, jf. helseforetaksloven § 30.

Helse Sør må ha anledning til å diskutere ulike tiltak for å imøtekomme de forslag som ligger i St.prp. nr. 1 (2003-2004), men må sørge for medvirkning og åpenhet i prosessen og holde seg innenfor de krav som er satt til tjenestens kvalitet og tilgjengelighet.