Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:65 (2003-2004)
Innlevert: 21.10.2003
Sendt: 21.10.2003
Besvart: 27.10.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Etter at seks av ni dykkere viste symptomer på skade etter forsøksdykk ved Norsk Undervanns Institutt i fjor, skriver Arbeids- og administrasjonsdepartementet i brev 10. september 2003 til Nordsjødykker Alliansen at Oljedirektoratet (OD) nå fastslår at det ikke er grunnlag for å si at dykk dypere enn 180 meter er forsvarlig. En følge av dette er at det nå ikke er beredskap på de installasjoner og rør på norsk sokkelsom ligger ned til 360 meter. For vedlikehold, reparasjoner og ved ulykker er en helt avhengig av dykkere.
Hvordan skal disse oppgavene ivaretas etter at nytt regelverket er innført?

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Jeg vil begynne med å presisere at regelverket som i dag gjelder for bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten ikke angir noen entydig grense for dypdykking. I stedet er regelverkets krav utformet funksjonelt og stiller krav til at virksomheten til enhver tid skal være forsvarlig. Denne prosessen åpner for en kontinuerlig tilpasning til ny viten og teknologi. Dette er bl.a. synliggjort ved at næringen selv etter forsøkdykkene ved Norsk Undervanns Institutt (NUI), har pålagt seg en operasjonell grense på 180 meter. OD har på samme grunnlag kommet frem til at det pr. dags dato ikke er grunnlag for å si at dykk til dybder utover 180 meter kan sies å være forsvarlig. Slik situasjonen er i dag vil det derfor heller ikke gis samtykke til bemannende undervannsoperasjoner under 180 meter.

Mange av de situasjoner som kan oppstå på rørledninger og installasjoner på dybder dypere enn 180 meter kan i dag, med det utstyr som er tilgjengelig, repareres uten hjelp av dykkere. I den sammenheng kan det nevnes at det i forbindelse med petroleumsvirksomheten på norsk sokkel ikke er dykket til slike dyp siden 1989.

For situasjoner der ubemannet intervensjon ikke er mulig, vil det, ut fra nåværende kunnskap, være nødvendig å stenge ned installasjoner i påvente av nye teknologiske og operasjonelle løsninger. Alternative metoder er utskiftning av rørledninger og utstyr fremfor reparasjoner.

Forståelsen av hva som er forsvarlig virksomhet stiller store krav til næringen selv hva gjelder både teknologiutvikling og planlegging av virksomheter. Jeg er kjent med at industrien vurderer løsninger for hvordan man skal håndtere reparasjoner, vedlikehold og ulykker dypere enn 180 meter på en forsvarlig måte.