Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:73 (2003-2004)
Innlevert: 22.10.2003
Sendt: 22.10.2003
Besvart: 27.10.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): I år har det kommet signaler om at det eksisterer uklare regler vedrørende arbeidstillatelser for sesongarbeidere. For enkelte "arbeidsgivere" har dette skapt store problemer. Det kan også virke som at praktiseringen er ulik fra region til region. Praksis er blitt at sesongarbeidere som er blitt uttransportert pga. bagatellmessig formelle feil blir ilagt karantene eller pålagt å betale for uttransporteringen før man kan ta nytt oppdrag.
Hvordan stiller statsråden seg til dette?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet er at ti sesongarbeidere fra Litauen og Polen som jobbet for bonden NN på Orre i Rogaland ble sendt ut av landet. Disse sesongarbeiderne hadde jobbet for NN i mange år. Arbeiderne ble tatt rett fra jobb, og sendt direkte ut, uten bagasje, biler og kontanter. Det som øyensynlig manglet var at arbeidet var igangsatt før politiet hadde stemplet papirene. Dette selv om at dokumenter og pass var i politiets hender og under behandling i én måned. NN mener selv å kunne dokumentere et tap på nærmere 100 000 kr. Nå er situasjonen slik at disse sesongarbeiderne/arbeidsgiver er pålagt å måtte betale uttransporteringskostnadene før de får innreise til nye arbeidsoppdrag. Arbeidere som NN er avhengig av for innhøstningen.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: I den konkrete saken representanten viser til i begrunnelsen for spørsmålet, ble ikke utlendingene uttransportert pga. bagatellmessige formelle forhold. De ble uttransportert fordi de arbeidet ulovlig i Norge. Utlendinger som arbeider i Norge må ha arbeidstillatelse. Arbeidstillatelse var ikke innvilget i dette tilfelle. Søknadene om arbeidstillatelse var ikke engang fremmet før arbeidet startet opp. Dette representerer grove brudd på utlendingsloven.

Det følger klart av utlendingsloven § 46 at utlendingen selv skal dekke utgiftene til uttransportering. Det følger videre klart av utlendingsloven § 8, jf. § 27, at utlendingen må dekke utgiftene til uttransporteringen før arbeidstillatelse kan innvilges.

Jeg er ikke enig i at det eksisterer uklare regler vedrørende arbeidstillatelse for sesongarbeidere.