Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:80 (2003-2004)
Innlevert: 27.10.2003
Sendt: 28.10.2003
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 03.11.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Jeg viser til oppslag i Nettavisen 24. oktober 2003 om at norske myndigheter har feilinformert Nederland og lagt politisk press på påtalemyndigheten for å få reist sak mot mulla Krekar. 23. oktober 2003 meldte de at narkotikasiktelsen fra Jordan og utleveringsbegjæringen var falsk. Det er svært viktig at opplysninger norske myndigheter bruker er korrekte og det er alvorlig dersom opplysningene i mediene medfører riktighet.
Kan statsråden gi en gjennomgang av disse påstandene, og hva er gjort for å sikre korrekt informasjon?

Begrunnelse

Det er helt åpenbart at det kan være mange kilder til ukorrekt informasjon i slike saker, både offisielle og anonyme. Det er en svært alvorlig trussel mot rettssikkerheten, og kan også få alvorlige politiske konsekvenser i en spent internasjonal situasjon, jf. informasjon i forkant av krigen mot Irak.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Spørsmålet er overført fra kommunal- og regionalministeren.

Slik spørsmålet, basert på oppslag i Nettavisen, er formulert, vises det til sider av den såkalte Krekar-saken som hører under også andre statsråder og myndigheter. Utenriksdepartementet har i en henvendelse til avisen av 24. oktober 2003 tilbakevist påstandene om feilinformasjon av nederlandske myndigheter. Utlendingssaken er til behandling i Utlendingsdirektoratet. Når det gjelder den pågjeldende etterforskingen av mulige, straffbare forhold hører dette under påtalemyndigheten, som i enkeltsaker er uavhengig av justisministeren. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan kommentere sider av sakskomplekset som ligger utenfor mitt ansvarsområde. Jeg vil derfor begrenset mitt svar til det som gjelder utleveringsbegjæringen fra jordanske myndigheter.

Justisdepartementet mottok, via diplomatiske kanaler, en utleveringsbegjæring fra jordanske myndigheter i medhold av FNs narkotikakonvensjon av 19. desember 1988 artikkel 6. Når det foreligger en slik avtale med bestemmelser om utlevering, har norske myndigheter en plikt til å behandle begjæringen og til å utlevere dersom vilkårene i utleveringsavtalen, og i norsk rett for øvrig, er oppfylt. Konvensjonsforpliktelsene er bygget på tillit og lojalitet, og forutsetter at de begjæringer som fremmes er reelle.

Utleveringsbegjæringen ble 13. januar 2003 oversendt påtalemyndigheten til behandling på vanlig måte i henhold til utleveringsloven § 14 nr. 2. Etter denne bestemmelsen skal påtalemyndigheten iverksette nødvendige undersøkelser med tanke på å klarlegge om utlevering skal og bør skje. I den forbindelse ble det ansett nødvendig å fremskaffe ytterligere opplysninger i saken. Det ble derfor etablert kontakt med jordanske myndigheter med en anmodning om å få ytterligere informasjon. Departementet har etter dette mottatt noe mer informasjon fra jordanske myndigheter, som er oversendt påtalemyndigheten.

Saken er fortsatt til behandling hos påtalemyndigheten. Etter utleveringslovens system er det påtalemyndigheten som skal fremme sak for domstolene til avgjørelse av om vilkårene for utlevering er til stede. Dersom domstolen besvarer dette bekreftende, er det opp til Justisdepartementet å avgjøre om utlevering faktisk skal finne sted. Utleveringsbegjæringen vil derfor bare bli tatt opp til realitetsbehandling i Justisdepartementet dersom påtalemyndigheten finner å kunne fremme saken for retten, og denne finner at vilkårene for utlevering er tilstede.