Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:94 (2003-2004)
Innlevert: 31.10.2003
Sendt: 03.11.2003
Besvart: 05.11.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Både Sem-erklæringen og statsråden understreker at man skal satse på bygging av minikraftverk. Likevel opplever mange lokale ildsjeler at deres prosjekter stoppes pga. negativt byråkrati eller strenge miljøvern fortolkninger. I Møre og Romsdal har et lite prosjekt, i et vassdrag som har vært brukt i århundrer, blitt stoppet av byråkratiet, og det til tross for at de ikke engang har god kjennskap til/vært på befaring i området.
Hvordan vil statsråden bidra til å foreta en ny og grundigere vurdering av søknaden?

Begrunnelse

Denne saken tok jeg opp i Stortingets spørretime den 29. mai 2002. Statsråden henviste da til at det i saker om minikraftverk skal gjøres en miljømessig vurdering av prosjektet. Statsråden sa i svar til meg at siden saken om Ålmo minikraftverk ble behandlet grundig av departementet under Stoltenberg-regjeringen, så var det ikke grunn til å ta en ny vurdering av saken.
Det viser seg at fylkesmannen/miljøavdelingen i Møre og Romsdal, som har avgitt negativ innstilling til OED, ikke har vært i området eller har lokalkunnskap om Storlommen i det aktuelle området. Kommunens egen miljørådgiver har derimot hatt befaring i området, og har en positiv innstilling.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Regjeringen arbeider med å legge til rette for utbygging av små kraftverk. Olje- og energidepartementet har foretatt forenklinger i saksbehandlingen, ved at NVE er delegert kompetanse til å meddele konsesjon for kraftverk med installert effekt inntil 5 MW. Det arbeides også med lovendringer som skal gjøre det mer økonomisk attraktivt å bygge ut slike anlegg, som heving av konsesjonsgrensen etter industrikonsesjonsloven, og heving av innslagspunktet for grunnrente- og naturressursskatt.

I praksis er det sjelden at konsesjon blir nektet i et vassdrag som ikke er vernet. Dette betyr likevel ikke at alle små vannkraftanlegg kan tillates. Det enkelte tiltak må vurderes konkret og hensynet til natur og miljø vil være av sentral betydning.

I saken om Ålmo minikraftverk er gitt tillatelse til bygging av selve minikraftverket i Indre Sagelvvassdraget og til regulering av et nabovann. For Krokvatn er det derimot ikke gitt tillatelse for regulering. I begrunnelsen for denne avgjørelsen er det lagt vekt på at dette området har en uberørt karakter og er et våtmarksområde som er tilholdssted og hekkeplass for ender, vadere og storlom. I behandlingen av saken mottok Olje- og energidepartementet uttalelser fra Miljøverndepartementet og fylkesmann i Møre og Romsdal. Fylkesmannen har avgitt uttalelse i saken basert på tilgjengelig kunnskap om det berørte området, også det som kom fra kommunen.

Som nevnt i mitt svar i spørretimen 29. mai 2002, har Olje- og energidepartementet gått gjennom denne saken i sin fulle bredde ved to anledninger, og jeg anser saken som grundig belyst. Fylkesmannen har i brev av 1. oktober d.å. uttalt at det ikke har vært nødvendig med befaring i området fordi det ikke har vært tvil om de faktiske forholdene. Det har heller ikke fremkommet nye opplysninger i saken. Jeg kan derfor ikke se at saken står i en annen stilling enn da vedtak ble fattet, og finner ikke grunnlag for igjen å ta denne saken opp til ny behandling.