Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:96 (2003-2004)
Innlevert: 03.11.2003
Sendt: 04.11.2003
Besvart: 10.11.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Læringssenteret har tidligere gitt dispensasjoner i saker der elever manglet fag for å få godkjent 12 års skolegang. Elever ved en videregående skole har opplevd å ha fått avvist sine vitnemål av vitnemålskontrollen ved samordnet opptak. Disse elevene fikk hjelp av rådgivningstjenesten ved skolen til sammensetning av fag.
Mener statsråden det er riktig at elever pga. sviktende kontrollrutiner ved skolen blir straffet gjennom å måtte utsette fullført videregående skole?

Begrunnelse

Tre elever ved Stange videregående skole fikk trukket tilbake sine vitnemål etter at det ble oppdaget at de manglet et tretimers språkfag. Skolen hadde ikke oppdaget dette på grunn av kompliserte regler og manglende kontroll.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Departementet og Læringssenteret har over flere år, både gjennom rundskriv og på andre måter, uttrykkelig anført at skolene og skoleeierne har ansvar for at det gis betryggende informasjon til elever om hvilke fagkombinasjoner de må ha for å få vitnemål. Skolene og skoleeierne har også ved gjentatte anledninger fått informasjon om hvilke krav som gjelder for å skrive ut vitnemål.

Ved opprettelsen av en sentral vitnemålsdatabase i 1999 ble det lagt inn en elektronisk kontroll av om vitnemålene tilfredsstilte kravene til fagsammensetning. Det ble da avdekket at det dessverre ble utstedt vitnemål på feilaktig grunnlag i relativt stort omfang. For å hjelpe skolene i denne situasjonen, ble det derfor lagt vekt på å utvikle den elektroniske vitnemålskontrollen til et rådgivningsverktøy for skolene, slik at de på en enkel måte kan forhåndsteste om den fagsammensetningen en elev ønsker seg, eller blir rådet til, vil gi mulighet for å få vitnemål. Skolene er anmodet om å kjøre slike tester ved starten av hvert skoleår.

Etter at denne muligheten til forhåndskontroll av vitnemål nå har eksistert i flere år, viser det seg dessverre at enkelte skoler fortsatt ikke benytter seg av dette hjelpemiddelet. Det finnes også eksempler på at skoler som har blitt gjort oppmerksomme på at gitte fagkombinasjoner ikke kvalifiserer for utskriving av vitnemål, fortsatt ikke fraråder berørte elever fra slike fagsammensetninger.

I en startfase etter at den elektroniske kontrollen var etablert, fant departementet og Læringssenteret i samarbeid å kunne dispensere fra kravene om fagsammensetning ved vitnemålsføring der det var snakk om små feil og der det ble godtgjort at skolene på grunn av uheldige omstendigheter ikke hadde fått med seg kravene til fagsammensetning. Gjennom rundskriv til alle skolene fra Læringssenteret både i 2002 og i 2003, ble skolene opplyst om at de ikke lenger kan regne med mulighet for dispensasjon for de feil som lett kan påvises via den elektroniske kontrollmuligheten.

Jeg ser at det er synd på elever som uforskyldt kommer opp i vanskeligheter, men slike saker må løses mellom de elever som rammes og vedkommende skole.

Jeg kan ikke se at dagens regler for fagsammensetning er så kompliserte at ikke skolene kan holde orden på dem. Jeg mener derfor at skolene må ta det informasjonsansvar de er pålagt overfor sine elever på alvor. Dersom dette ikke skjer, må de være forberedt på å få erstatningskrav fra elever som føler seg villedet. Verken departementet eller Læringssenteret kan hjelpe skoler eller skoleeiere ut av slike situasjoner. I tillegg til dette mener jeg at vi ikke kan undergrave de regler vi har for hva som skal til av fagsammensetninger for å få vitnemål.