Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:101 (2003-2004)
Innlevert: 05.11.2003
Sendt: 06.11.2003
Besvart: 12.11.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hvordan vil justisministeren sikre at Økokrim har tilstrekkelige ressurser til å kunne håndtere den ventede økning i antall hvitvaskingsmeldinger, og til å gi alle slike meldinger en forsvarlig og grundig behandling?

Begrunnelse

Da hvitvaskingsloven ble vedtatt i Stortinget i vår, ble en rekke nye grupper pålagt informasjonsplikt til myndighetene i forbindelse med mistanke om hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. Allerede i dag er det imidlertid slik at Økokrims ressurser er begrenset i forhold til den store mengde slike meldinger som kommer inn. Når de vedtatte lovendringer trer i kraft 1. januar 2004, må vi forvente en vesentlig økning i antallet hvitvaskingsmeldinger. På denne bakgrunn la SV sammen med andre partier inn en merknad i Innst. O. nr. 100 (2002-2003) hvor det ble understreket "viktigheten av at Økokrim får tilgang til tilstrekkelige ressurser til å håndtere en økning i antallet mottatte hvitvaskingsmeldinger". Flertallet i finanskomiteen sluttet seg ikke til denne merknaden fordi spørsmålet om finansiering ble sett som et budsjettspørsmål. I Regjeringens forslag til statsbudsjett ligger imidlertid ikke noe forslag om å styrke Økokrims kapasitet i hvitvaskingssaker.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Økokrim er et særorgan som administrativt og faglig er underlagt Politidirektoratet. I tillegg er Økokrim et statsadvokatembete, og som sådan underlagt Riksadvokaten når det gjelder straffesaksbehandlingen.

Politidirektoratet er Justisdepartementets utøvende organ når det gjelder planlegging, iverksettelse og koordinering av sentrale kriminalpolitiske tiltak innenfor politiets virksomhet. Direktoratet er ansvarlig for å sette viktige deler av Regjeringens kriminalpolitikk ut i praksis.

Arbeidet med hvitvaskingsmeldingene er en lovbestemt forvaltningsoppgave for Økokrim. Fra 1. januar 2004 vil arbeidet bli utført i medhold av reglene i den nye hvitvaskingsloven. Det forventes at antall meldinger øker både som følge av at kretsen av rapporteringspliktige blir utvidet, jf. § 4, og at finansinstitusjonene skal iverksette elektronisk overvåkning av transaksjonene, jf. § 15. Dette forventes å føre til økt ressursbruk i Økokrim, jf. Ot.prp. nr. 72 (2002-2003) side 101.

Det følger av Norges deltakelse i internasjonale organisasjoner, blant annet FATF, at hvitvaskingsenheten må gis tilstrekkelige ressurser til å behandle meldingene på en forsvarlig måte, se FATF anbefaling nr. 33 hvor det heter:

"Each country should provide all its competent authorities involved in combating money laundering and terrorist financing with adequate financial, human and technical resources."

Det ligger til Politidirektoratet innenfor tildelte rammer, å foreta den ressursmessige prioritering til politietaten. Dette gjelder også i forhold til Økokrim. Justisdepartementet legger til grunn at Politidirektoratet vurderer konsekvensene av den nye hvitvaskingsloven når tildelte ressurser skal fordeles.