Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:117 (2003-2004)
Innlevert: 10.11.2003
Sendt: 11.11.2003
Besvart: 19.11.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Vil miljøvernministeren sørge for at det svært verneverdige lasteskipet M/S "Hamen", som er i akutt fare for å bli hugget opp, blir sikret for ettertiden?

Begrunnelse

Det svært verneverdige lasteskipet M/S "Hamen" er i akutt fare for å bli hugget opp. Nåværende eier ville selge fartøyet til opphugging denne helgen.
Siden 1800-tallet har Norge vært blant verdens ledende sjøfartsnasjoner og den internasjonale skipsfarten en bærebjelke i norsk næringsliv. Til tross for utenriksfartøyenes betydning for Norge, er ingen slike fartøyer tatt vare på. Riksantikvaren slår selv fast denne mangelen i gjeldende handlingsplan for fartøyvern. I 1995 erklærte Riksantikvaren lasteskipet M/S "Hamen" som svært verneverdig. Fartøyet kan bli hugget opp i nærmeste fremtid, og derfor må det handles raskt. Norsk Forening for Fartøyvern har helt siden 1994 arbeidet for at dette unike fartøyet skal bevares. En frivillig vernegruppe er nå etablert med tanke på bevaring av fartøyet. Uten offentlig medvirkning er dette en umulig oppgave, og salg til opphugging det mest sannsynlige alternativet.
I Budsjett-innst. S. nr. 9 (2002-2003) pekte man på at Norge som sjøfartsnasjon har hatt stor betydning, og en må verne et bredt og representativt utvalg av våre verneverdige fartøyer fra ulike tidsperioder og med ulike bruksfunksjoner. Komiteen bad da departementet vurdere ivaretakelsen av M/S "Hamen", uten at noe har skjedd siden.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: M/S "Hamen" ble bygget i Sunderland i 1949 i England og innkjøpt til Norge i 1960. Den gikk i nordsjøfart med koks, bek, jern og aluminium frem til 1983. Den har ikke vært i bruk siden 1984. Fartøyet er en typisk representant for nordsjøfarten. Riksantikvaren gav M/S "Hamen" status som verneverdig skip i 1993.

Fartøyvernet har vært et prioritert område de siste årene. Fra 1995 til 2001 økte antall vernede fartøyer fra 144 til 175, og det er i dag ca. 180 vernede fartøyer her i landet. Behovene innenfor fartøyvernet er store. Det er derfor nødvendig med strenge prioriteringer.

Norsk Forening for Fartøyvern har i inneværende år søkt Riksantikvaren om tilskudd til kjøp og såkalt "møllposealternativ" til fartøyet M/S "Hamen". "Møllposealternativet" innebærer sikringsarbeid, for eksempel ved innpakking i presenning, for å hindre ytterligere forfall, men uten å gjøre aktivt istandsettingsarbeid. Søknaden ble avslått, og Norsk Forening for Fartøyvern har påklaget vedtaket. Klagen er under behandling hos Riksantikvaren, og jeg kan derfor ikke å kommentere den konkrete saken nærmere nå.