Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:121 (2003-2004)
Innlevert: 12.11.2003
Sendt: 12.11.2003
Besvart: 19.11.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Hvorfor har ikke Høgskolen i Hedmark og miljøet i tilknytning til avdelingen på Evenstad i større grad blitt involvert i Regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om rovvilt i norsk natur?

Begrunnelse

Høgskolen i Hedmark, avdeling for skog- og utmarksfag på Evenstad, har betydelig rovviltkompetanse og arbeider for tiden med flere forvaltningsrelevante forskningsprosjekter med ny kunnskap som kan være av betydning for utforming av den fremtidige rovdyrpolitikken. Høgskolen i Hedmark opplyser selv at de i liten grad har vært involvert i utredningsarbeidet i forbindelse med Regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om rovvilt i norsk natur.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Miljøverndepartementet har de siste to årene arbeidet med en stortingsmelding om rovvilt. Regjeringen vil fremme meldingen for Stortinget innen utgangen av 2003.

I arbeidet med meldingen har Direktoratet for naturforvaltning lagt stor vekt på å involvere relevante fagmiljøer og organisasjoner. Direktoratet har engasjert en rekke forskningsmiljøer som har bidratt med utredninger til meldingsarbeidet. Det er til sammen utarbeidet flere enn 30 forskningsrapporter og utredninger.

Det ble også opprettet en utvidet rådgivningsgruppe tilknyttet FoU-prosjektet "Rovvilt og Samfunn" (RoSa), som inngår i forskningsprogrammet "Landskap i endring" i regi av Norges forskningsråd. Rådgivningsgruppen har bestått av representanter fra forskningen, organisasjoner og kommuner. Forskningsprosjektet RoSa har en helhetlig tilnærming til både samfunnsfaglige og biologiske aspekter ved rovviltforskningen. Det var derfor naturlig at DN i samråd med departementet henvendte seg til dette prosjektet for å få gjennomført utredningsarbeidet til meldingen.

Også Høgskolen i Hedmark har vært aktivt involvert i dette arbeidet, både gjennom de fagrapportene som er utarbeidet og gjennom at forskere ved høgskolen har vært invitert til og deltatt i møtene i rådgivningsgruppen til RoSa. Høgskolens daværende administrative leder, Hans Christian Pedersen, har også undertegnet forordet til den samlede rapporten fra denne rådgivningsgruppen.

Konkret har Høgskolens forskere bidratt med fagrapport nr. 61 om Ulv - Bestandsdynamikk, levedyktighet og effekter av uttak (Pedersen og Wabakken mfl.), fagrapport nr. 60 om Status og forvaltning av brunbjørnen i Norge (Arnemo mfl.) og fagrapport nr. 63 om Store rovdyrs innvirkning på hjortevilt i Norge (Wabakken mfl.). I tillegg har Høgskolen i Hedmark hatt en helt sentral rolle når det gjelder data om bestandsstatus og bestandsutvikling, særlig for ulv, gjennom den ordinære rapporteringen til det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr. Høgskolen har også vært involvert i prosjektet "Leve med rovdyr".

I henhold til Direktoratet for naturforvaltning har Høgskolen i Hedmark vært involvert i de deler av forberedelsene til arbeidet med ny rovviltmelding der det har vært naturlig å trekke Høgskolen inn ut fra deres kompetanse og pågående prosjekter.