Skriftlig spørsmål fra Vidar Andersen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:126 (2003-2004)
Innlevert: 13.11.2003
Sendt: 13.11.2003
Besvart: 20.11.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Vidar Andersen (FrP)

Spørsmål

Vidar Andersen (FrP): Er miljøvernministeren enig i bruk av dagbøter, fremmet av det offentlige, som et prinsipp overfor en tiltakshaver i en byggesak skal løpe så lenge saken føres i rettsapparatet og ikke er ferdigbehandlet?

Begrunnelse

På sensommeren 1999 fikk en tiltakshaver i Sandefjord tillatelse til en utvidelse av sin hytte fra 46 kvadratmeter til 76 kvadratmeter uten merknader verken fra bygningssjef, rådmann eller planutvalget i kommunen. Det var heller ingen dissens i planutvalget. Byggesøknaden ble sendt til høring i fylkeskommunen og hos fylkesmannens miljøvernavdeling, og ingen av dem hadde innsigelser. Dermed startet tiltakshaver på tilbygget i god tro.
Sandefjord Naturvern klaget på tillatelsen og fylkesmannen omgjorde sitt vedtak i tråd med klagen til Sandefjord Naturvern.
Tiltakshaver har etter dette forsøkt å få omgjort vedtaket hos fylkesmannen, tilslutt i rettsapparatet, men har ikke nådd fram. I høst i 2003 gav Sandefjord tingsrett Miljøverndepartementet medhold i at tilbygget må rives. Dagbøtene som er påløpt siden 1999 må han betale, inntil en eventuell annen rettsinstans sier noe annet.
Undertegnede finner ingen rimelighet i dette, da tiltakshaver i god tro startet utvidelsen av hytta.
Dagbøtene à 500 kr pr. dag nærmer seg 300 000 kr.
Tiltakshaver er NN, og hytta ligger på Grindholmen i Sandefjord.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Den aktuelle saken går nå for domstolene, etter søksmål fra tiltakshaver. Sandefjord tingrett avsa dom om at vedtaket om pålegg om riving av tilbygget og tilhørende tvangsmulkt var gyldig. Dommen er nå påanket av tiltakshaveren.

Tvangsmulkten ble ilagt som dagbøter. Spørsmålet om ettergivelse av deler av mulkten er tatt opp av tiltakshaverens advokat pr. telefon, og departementet har svart at dette vil bli vurdert etter skriftlig søknad. Plan- og bygningsloven § 116a gir adgang til å nedsette eller frafalle pålagt tvangsmulkt når særlige grunner taler for det. Miljøverndepartementet har den 14. november mottatt slik søknad og tar sikte på å behandle denne raskt.