Skriftlig spørsmål fra Marie Kürstein (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:131 (2003-2004)
Innlevert: 13.11.2003
Sendt: 14.11.2003
Besvart: 20.11.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Marie Kürstein (H)

Spørsmål

Marie Kürstein (H): Kan fiskeriministeren redegjøre for hva dagens status er i saken om lokalisering av containerhavn Oslofjordregionen, og er det mulig for fiskeriministeren å berolige engstelige beboere langs Oslofjorden som nå er redd for forringelse av sine nærmiljøer?

Begrunnelse

Fiskeriministeren er vel kjent med den spenningen som knytter seg til lokalisering av containerhavn i Oslofjordregionen. I Oslo kommunes vedtak, omtalt som "Fjordbyvedtaket", er det et ønske om å flytte containerhavnen ut av Oslos sentrale havneområde. Ulike alternativer har blitt utredet og befart. Flere kommuner langs Oslofjorden har vist interesse for en lokalisering av en slik havn. I andre kommuner har det vært massiv motstand, knyttet til spørsmål om miljø og viktige rekreasjonsområder. Dette er faktorer som befolkningen er engstelige for at skal forringes.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Havnesituasjonen i Oslofjorden representerer store utfordringer både nasjonalt og regionalt. Oslo kommunes "Fjordbyvedtak", som forutsetter at all lo/lo-basert containertrafikk snarest skal flyttes ut av Oslo, har skapt debatt om konsekvensene for langsiktig infrastrukturutvikling og for næringslivets egen transport- og logistikkplanlegging.

På bakgrunn av havnesituasjonen i Oslofjorden, arbeidet med ny nasjonal havnestruktur, St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 og Stortingets behandling av denne, har Fiskeridepartementet i samarbeid med nasjonalhavnene Oslo og Grenland utarbeidet en forstudie om havnestrukturen i Oslofjorden. Forstudien ble behandlet av Regjeringen 15. august 2002.

Som et av løsningsalternativene, ble det i forstudien pekt på muligheten for å bygge en ny hovedhavn for containerisert gods. Det ble i denne sammenheng sett nærmere på Kambo i Moss kommune, Kommersøya i Sande kommune og Snekkestad/Mulvika i Re kommune. Regjeringen vil imidlertid ikke gå inn for å bygge ny containerhavn på noen av disse lokalitetene.

For å få på plass et framtidsrettet og forutsigbart havnetilbud i Oslofjorden, mener Regjeringen at det istedenfor bør utvikles ulike tyngdepunkt for containerisert gods i regionen. Videre er det nødvendig med formelle samarbeidsstrukturer innenfor og mellom tyngdepunktene som sikrer koordinering og optimal ressursbruk. Fiskeridepartementet har bedt Grenland og Larvik havnevesen om å videreføre den allerede påbegynte samarbeidsprosessen. Fiskeridepartementet har også bedt om at Østfold fylkeskommune bidrar til å få etablert et havnesamarbeid på sydøstsiden av Oslofjorden.

Et tradisjonelt interkommunalt havnesamarbeid anses imidlertid ikke som operativt nok til å løse eksisterende havneutfordring i Oslofjordregionen. Fiskeridepartementet har derfor initiert opprettelsen av Viken havneselskap AS. Selskapet ble etablert 31. mars 2003, og utreder på oppdrag fra Fiskeridepartementet alternative regionale havneløsninger for gods som skal til og fra indre deler av Oslofjorden. Indre Oslofjord er i denne sammenheng definert som den del av fjorden som ligger innenfor linjen Horten-Moss. Den framtidige havnestrukturen i Oslofjorden antas å få konsekvenser for utbygging av annen transportinfrastruktur på Østlandet. Av hensyn til en overordnet og helhetlig transportplanlegging, er det derfor nødvendig at arbeidet med havnestrukturen i Oslofjorden sees i sammenheng med Nasjonal transportplan 2006-2015. Viken havneselskap AS sin utredning om regionale havneløsninger skal derfor være ferdigstilt senest 1. desember 2003. Regjeringen vil på denne bakgrunn komme tilbake til havnesituasjonen for Oslofjordområdet ved framlegging av Nasjonal transportplan 2006-2015.