Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:147 (2003-2004)
Innlevert: 19.11.2003
Sendt: 20.11.2003
Besvart: 26.11.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Vi har i dag et ganske strengt lovverk når det gjelder læringsmiljøet til elever. I tillegg har vi utlånsordningen for opprusting av skolebygg. Kvalitet i skolen handler også i stor grad om inneklima, som utgjør en viktig del av elevenes læringsmiljø. I Dagbladet 19. august, kan vi lese om flere fylkeskommuner som ser seg nødt til å lage spareplaner som innebærer blant annet iskalde klasserom.
Mener statsråden at en slik situasjon er akseptabel?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Først vil jeg understreke at jeg bare kjenner denne saken ut fra omtalen i Dagbladet 19. august i år. Likevel vil jeg generelt bemerke følgende: Opplæringsloven § 9a-1 sier at "alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring". Skoleeiers økonomi vil ikke være et relevant moment når det skal spørres om skolemiljøet fremmer elevenes helse, trivsel og læring. I Ot.prp. nr. 72 (2001-2002) på side 21 uttrykker også departementet at "kravet gjelder uavhengig av skolen si økonomiske stilling".

Videre sier § 9-2 at "det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler". Ifølge de statlige helsefaglige normene for inneklima skal innetemperaturen i klasserommene ligge innenfor 19-26 °C (Når opplæringen innebærer middels tungt fysisk arbeid anbefales 16-26 °C, ved tungt arbeid 10-26 °C). I fyringssesongen anbefales det at temperaturen i klasserommet er nærmest mulig 20 °C. Dersom temperaturen er lavere enn den anbefalte normen må skolen "kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane". Det har formodningen mot seg at "iskalde klasserom" skal kunne sies å fremme elevenes helse, trivsel og læring.