Skriftlig spørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:144 (2003-2004)
Innlevert: 18.11.2003
Sendt: 19.11.2003
Besvart: 27.11.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): I St.meld. nr. 17 (2002-2003) ble det varslet endringer av ordningen for tilsyn med heiser.
Hvilke endringer er gjennomført, hvem kan foreta tilsyn med heiser, hvordan er dette organisert og hvilket departement skal ha overordnet ansvar for tilsyn med heiser?

Begrunnelse

Tilsyn med heiser er en viktig oppgave. Det er av stor betydning at de som utfører tilsyn med heiser har kompetanse til å foreta dette på en kvalitativt god måte. Et godt tilsyn sikrer trygghet for brukerne.
I St.meld. nr. 17 (2002-2003) ble det varslet at departementsansvaret for tilsyn med heiser skulle endres. Slik det framgikk av stortingsmeldingen skulle ansvaret flyttes fra Kommunal- og regionaldepartementet til et annet departement. De berørte departementer skulle, etter at meldingen var behandlet, vurdere hvilket departement som skulle overta tilsynsansvaret. Det framgår videre av St.meld. nr. 17 at dette vil bli sett i sammenheng med opprettelsen av det nye Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Det fremgår av St.meld. nr. 17 (2002-2003) at de berørte departementer skal vurdere overføringen av tilsyn, og at dette vil måtte ses i sammenheng med opprettelsen av det nye Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet. Justisdepartementet er ansvarlig departement for det nye direktoratet. Under initiativ fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, som ansvarlig departement for Tilsynsmeldingen, er det satt i gang et samarbeid mellom Justisdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet for å vurdere fremtidig tilsyn med heiser mv. Dette arbeidet er ikke avsluttet, og det foreligger foreløpig ingen konklusjoner. Det er derfor ikke foretatt noen endringer på dette tidspunktet.

Overordnet ansvar for regelverk og tilsyn av heiser mv. er delt. Arbeids- og administrasjonsdepartementet er ansvarlige for heiser underlagt arbeidsmiljøloven, først og fremst arbeidsheiser og heiser på norsk sokkel. Tilsyn på sokkelen utføres av Oljedirektoratet. Annet tilsyn med heiser under arbeidsmiljøloven utføres av Arbeidstilsynet. Denne ordningen er ikke foreslått endret i St.meld. nr. 17 (2002-2003). Øvrige heiser reguleres av plan- og bygningsloven. Den videre redegjørelsen gjelder tilsyn etter disse reglene. Kommunal- og regionaldepartementet er ansvarlig departement for regelverket, men det løpende tilsynet med reglene foretas av Statens bygningstekniske etat.

Eier er ansvarlig for forsvarlig drift av heisanlegg, og må sørge for å få utført nødvendig tilsyn og regelmessig ettersyn. Det skal utføres sikkerhetskontroll. "Tilsyn" dekkes i denne sammenhengen normalt av en vaktmester som igjennom nødvendige instruksjoner er kvalifisert for oppgaven. Videre skal eier sørge for at anlegget er underlagt ettersyn. Ettersyn skal utføres av kvalifisert firma for å påse at løfteinnretninger er i sikkerhetsmessig forsvarlig stand. Etter at anlegget er satt i drift, skal eieren av anlegget sørge for at det regelmessig gjennomføres sikkerhetskontroll (kontroll av at installasjonen og driften av denne er sikkerhetsmessig forsvarlig), normalt hvert annet år. Sikkerhetskontroll kan enten utføres av kontrollør ansatt i kommunal heiskontrollordning, kontrollør tilknyttet landsomfattende heiskontrollordning med bemyndigelse fra departementet og Statens bygningstekniske etat.

Kommunal- og regionaldepartementet har gitt Norsk heiskontroll myndighet til å føre landsomfattende sikkerhetskontroll. På den måten er hele landet sikret slik kontroll, til samme pris. Slik ordningen virker i dag er det i regelverket ikke åpnet for andre firmaer som vil drive sikkerhetskontroll av løfteinnretninger. Kun Oslo har nå egen kommunal heiskontrollordning (Oslo heiskontroll). Statens bygningstekniske etat kan også føre sikkerhetskontroll, men dette praktiseres ikke da etaten først og fremst utøver tilsyn med at ordningen fungerer tilfredsstillende.