Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:151 (2003-2004)
Innlevert: 19.11.2003
Sendt: 20.11.2003
Besvart: 26.11.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Klinikk Bunæs i Sandvika i Bærum er utelukket fra å få være med i prekvalifiseringen til en anbudsrunde for dagkirurgi, gjennomført av Helse Øst, som en følge av at deres søknad kom noen dager for sent til Helse Øst. Pasienter og ansatte blir lidende av denne tabben.
Mener helseministeren at oppfølging av tidsfristene i regelverket i dette tilfelle er viktigere enn hensynet til de som blir rammet av at Klinikk Bunæs nå blir utelukket fra en rammeavtale de neste 3 år?

Begrunnelse

Klinikk Bunæs må selv ta ansvar for at deres søknad ikke kom tidsnok frem, selv om søknaden var sendt før fristen gikk ut. Men det må vurderes om konsekvensene av å praktisere regelverket så strengt som Helse Øst her gjør, er til det beste for pasientene. Undertegnede mener det er bra med klare regelverk. Men det må være lov, hvis hensynet til pasientene tilsier det, å anvende regelverket på en smidig måte.
Det er heller ikke slik at alle de pasienter som i dag bruker Klinikk Bunæs på en enkel måte kan få samme behandling et annet sted. Risikoen er at mange pasienter vil bli rammet på en måte som ikke kan være meningen. I tillegg hospiterer enkelte sykehusleger på klinikken for å lære, dette vil det også bli slutt på.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Forskriften om offentlige anskaffelser har en rekke bestemmelser om frister som leverandørene må overholde. I Nærings- og handelsdepartementets veileder om forskriften uttales det generelt om frister på side 45:

"Utgangspunktet er at fristene er ufravikelige og gjelder ved innlevering av all dokumentasjon som har relevans for kvalifikasjon av leverandørene og for tildeling av kontrakt. Dette gjelder både for anmodning om prekvalifisering eller innlevering av tilbud. Av hensyn til likebehandlingsprinsippet skal dokumentasjon som kreves fremlagt i henhold til kunngjøringen og anbudsgrunnlag være hos oppdragsgiver innen denne fristen."

Om avvisning av ukorrekte tilbud heter det i veilederen på side 48 følgende:

"Enkelte av reglene når det gjelder tilbudsavgivelse stiller absolutte formkrav som ikke kan fravikes, og som ikke gir rom for skjønn med hensyn til å vurdere om et tilbud kan antas eller må avvises. Dette gjelder først og fremst overholdelse av de frister som gjelder for innlevering av tilbud, samt fremleggelse av skatteattest og HMS-egenerklæring.

Disse fristene er ufravikelige, og kan ikke avvikes av oppdragsgiver selv om en overskridelse av fristen ikke har fått konsekvenser, for eksempel fordi åpning av tilbudene først skulle finne sted på et tidspunkt etter (den forsinkede) innleveringen av tilbud.

At fristene skal overholdes, innebærer også at den dokumentasjon som etter konkurransegrunnlaget eller kunngjøringen kreves vedlagt tilbudet, skal være levert i tide. Dette gjelder ikke bare den dokumentasjon som tildelingskriteriene skal baseres på, men også dokumentasjon som angår leverandørens finansielle, økonomiske og tekniske kvalifikasjoner (kvalifikasjonskriterier).

For denne type dokumentasjon kan det imidlertid være uklart om det gjelder de samme absolutte tidsfrister som for selve tilbudet. Dette følger av at oppdragsgiver alltid kan kreve fremleggelse av supplerende dokumentasjon, og be om ettersendelse av skatteattest og HMS-egenerklæring."

Jeg legger til grunn at Helse Øst i sin aktivitet vil ha fokus på hva som er til beste for pasientene. Men dette må skje innenfor de formelle rammer som Helse Øst er underlagt. Med henvisning til det som er sagt ovenfor om regelverk, finner departementet det ikke riktig med inngripen i praktiseringen av et enkeltstående tilfelle.

Avslutningsvis vil jeg minne om at personer og virksomheter som mener at oppdragsgivere har brutt anskaffelsesreglene overfor dem, kan klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemnda vil da ta stilling til den konkrete saken.