Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:156 (2003-2004)
Innlevert: 24.11.2003
Sendt: 24.11.2003
Besvart: 01.12.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Hva vil statsråden gjøre med at Festspillene i Bergen trolig i flere år har rapportert et stadig økende antall fribilletter som en del av det totale antallet billetter?

Begrunnelse

På sin hjemmeside viser Festspillene i Bergen til at over 50 000 fikk med seg årets festival inne og ute. Nå viser det seg at under halvparten av disse betalte for billetten.
Tall som ennå ikke er offisielle, men som blir rapportert i Bergens Tidende, viser at det kun ble solgt 22 000 billetter. I tillegg ble det delt ut et rekordhøyt antall fribilletter - 8 000. Antallet fribilletter må vel også sies å være langt høyere enn for de fleste andre kulturarrangement.
I den grad besøkstall brukes for å vurdere offentlig støtte til ulike kulturarrangement, er det viktig at slike tall er til å stole på. I den grad noen arrangement skulle overrapportere, vil dette kunne gå utover andre arrangement som også får offentlig støtte fra den samme pott.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Kultur- og kirkedepartementet har i St.prp. nr. 1 (2003-2004) under rapporteringen av publikumstall for symfoniorkestrene og de fire festivaler som har status som knutepunktinstitusjoner benyttet begrepet antall betalende publikum. For symfoniorkestrene er det her imidlertid oppgitt totale besøkstall, dvs. at det i tillegg til betalte billetter også omfatter ulike typer fribilletter. Når det gjelder festspill og festivaler med status som knutepunktinstitusjoner har nærmere undersøkelser vist at de tall som er rapportert for de ulike institusjonene under denne rubrikken ikke er innbyrdes konsistente og at rubrikkoverskriften derfor ikke er dekkende. Departementet beklager dette og vil komme tilbake til saken i eget brev.

Når det gjelder Festspillene i Bergen og bruk av fribilletter, har departementet innhentet opplysninger om dette for 2003, jf. vedlagte brev av 27. november 2003 fra Festspillene i Bergen.

Det går fram av brevet at begrepet fribilletter knyttet til Festspillene i Bergen i 2003 kan deles i to kategorier "betalte fribilletter" og "reelle fribilletter". "Betalte fribilletter" er estimert til totalt 3 715 billetter og er gått til gjestende artister, frivillige, ulike bidragsytere som undervisningspersonell på barne-, ungdoms- og kulturskoler og samarbeidspartnere samt rabattordningen "betal-hva-du-vil". "Reelle fribilletter" inkluderer billetter til presse, gjester, kampanjer m.m.

Hovedmålene for bevilgningene over statsbudsjettet til musikkformål er å gjøre musikk av høy kunstnerisk kvalitet tilgjengelig for flest mulig, stimulere til kunstnerisk fornyelse og utvikling, samt at ressursene skal utnyttes målrettet og best mulig. Departementet legger videre vekt på at institusjonene skal ha forutsigbare vilkår for driften. Tilskuddet for kommende år vil derfor normalt være basert på tidligere års tilskuddsnivå, eventuelle påplussinger for pris- og lønnsstigning og andre økninger innenfor departementets helhetlige prioritering av de tilgjengelige budsjettrammer.

Til grunn for departementets oppfølging av virksomhetene ligger et omfattende system for mål- og resultatstyring. Som det går fram av St.prp. nr. 1 (2003-2004) er departementet i ferd med å foreta en revisjon i mål- og rapporteringssystemet, noe som vil bidra til at presisjonsnivået for rapportering av publikumstall også vil bli bedre.

Vedlegg til svar:

Brev fra Festspillene i Bergen vedrørende Festspillene i Bergen fribilletter og besøkstall, datert 27. november 2003. Kultur- og kirkedepartementets journalnummer: 1072-005, den 28. november 2003.