Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:165 (2003-2004)
Innlevert: 26.11.2003
Sendt: 26.11.2003
Besvart: 02.12.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Hva vil statsråden foreta seg for at det igangsettes miljøoppryddingstiltak som SFT har pålagt NHD å gjøre etter gruveaktiviteten ved Folldal gruver, slik at vannkvaliteten i kommunen skal bli tilfredsstillende?

Begrunnelse

SFT har pålagt NHD å rydde opp etter gruvedriften i Folldal. Vannkvaliteten i Folldal er ikke tilfredsstillene pga. forurensning etter gruvedriften. NHD har påklaget rensekravet fra SFT. Slik jeg forstår det NHD i stedet for å bygge renseanlegg, slik SFT har pålagt departementet å gjøre, foreslått å flytte slagghaugene til et lukket deponi. Et slikt oppryddingstiltak er ikke i tråd med de krav SFT har satt til oppryddingen etter gruvedriften i Folldal. Det er tidligere forsøk å flytte slagghaugene, men med et lite tilfredsstillende resultat og uten at vannkvaliteten i kommunen ble bedre.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Nærings- og handelsdepartementet er positive til å sette i gang tiltak for å minske avrenningen fra gruvene i Folldal, og dette er også meddelt Statens forurensningstilsyn (SFT) og Folldal kommune. Jeg vil for ordens skyld også opplyse om at staten ikke har vært involvert i tidligere tiders gruvedrift i Folldal. Staten er eier av grunn i Folldal fordi områdene etter gruvedriftens opphør hjemfalt til staten etter reglene i industrikonsesjonsloven.

SFTs pålegg inneholder ikke krav om bygging av renseanlegg. I SFTs vedtak kreves det gjennomføring av tiltak for å minske avrenningen fra gruveområdet. Målsettingen med tiltaket skal være å redusere avrenningen fra gruveområdet i størrelsesorden 60-90 pst. i forhold til kartlegging gjennomført i 1998. Videre er det et mål at konsentrasjonen av kobber i Folla ved Follhaugsmoen skal reduseres ned mot 10-15mg/liter innen 2010. SFT krever også at det gjennomføres kontrollundersøkelser i vassdraget i en periode på fem år etter avslutning av tiltaket.

Nærings- og handelsdepartementets underliggende etat, Bergvesenet, har gjennomført tiltak over de siste ti årene for å begrense forurensning (avrenning) i en rekke gruveområder i Norge. Avrenningen har blitt vesentlig redusert. Bergvesenet har i den forbindelse hatt et godt samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT). Dette ønsker departementet å bygge videre på også i arbeidet med å redusere forurensingen i Folldal. Vi har bedt om en dialog med SFT for å finne frem til hensiktsmessige løsninger for tiltak i Folldal. Forholdet til kulturminner i området er i den forbindelse et tema som må diskuteres.

Departementet har konsultert Bergvesenet som anbefaler at man går trinnvis frem ved å starte med å samle så mye kisholdige veltemasser som mulig i et lukket deponi. Samtidig gjennomføres tiltak for å redusere vannmengden som renner inn i gruva, som igjen vil føre til en betydelig reduksjon i avrenningen. Når det meste av veltemassene er lagt i deponi, vil gruvevannet være den største kilden til avrenningen i området. Bergvesenets forslag vil innebære langt mindre vannmengder og også mindre variable vannmengder som må håndteres i et eventuelt renseanlegg. Forslaget vil også i hovedsak være rettet mot avrenning fra kilder som ligger på områder som er hjemfalt til staten, hvilket bidrar til oversiktlige ansvarsforhold.

Når det gjelder tidligere flytting av veltemasser, er dette utført i regi av Miljøsikringsfondet og kommunen på områder staten ikke eier. Staten har ikke hatt noen befatning med dette.

Jeg vil sørge for at det arbeides videre med denne saken slik at det kan iverksettes fornuftige tiltak som vil gi en bedre miljøkvalitet i Folldal. Jeg er også opptatt av at det kan etableres et samarbeid mellom departementet/Bergvesenet og andre aktører for å oppnå gode løsninger.