Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:177 (2003-2004)
Innlevert: 28.11.2003
Sendt: 01.12.2003
Besvart: 05.12.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Inneværende år har det vært meldt om en eksplosiv økning i inkassosaker. Betalingssvake familier har fått sine regninger mangedoblet, fordi de ikke makter å betale i tide. Dette skyldes i stor grad eksplosiv økning i strømprisene. Strømprisen er alt nå svært høy, likevel anmodes folk om å kjøpe mer, låne til forbruk, kjøpefest i julegaver.
Er ikke statsråden bekymret for hva dette offentlig initierte kjøpepresset fører til for familier som har problemer fra før?

Begrunnelse

Mange foreldre har problemer nok med å få barn til å forstå at økonomien ikke strekker til for kostbar gavefest til jul. Folk har lært av fjorårets brutte løfter, de vet at den lovede hjelp til å betale høye strømregninger ikke kommer. Strømprisen er alt svært høy, og klok av skade vil mange måtte sette av penger i tilfelle sprengkulde i januar og februar. Da skal disse regningene betales samtidig som dette er den perioden storforbrukere av helsetjenester har størst utgifter, offentlige avgifter skal betales, forsikringer forfaller. Samtidig er det kuttet drastisk i barnetilskuddet for midlertidig uføretrygdede, de har i dag en inntekt som ligger under det som er garantert kommunal minstelønn for nyankomne innvandrere med barn.
Når finansministeren og sentralbanksjefen sender ut signaler om at nå er tiden inne til å bruke mer penger, nå kan julegavefesten finansieres med lån, da gjør dette betalingssvake foreldres situasjon enda vanskeligere enn den er fra før. Det er bekymringsfullt at det offentlige oppmuntrer til å bruke mer penger til jul ikke bare fordi det setter mange foreldre i en vanskelig situasjon, men at det øker forskjellene barn imellom, fordi det øker kjøpepresset rettet mot barn.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg kan forsikre representanten Bastesen om at jeg er bekymret for kjøpepresset som mange familier i dag opplever. Og jeg er spesielt bekymret for presset som mange barnefamilier føler.

Regjeringens mål er å redusere det kommersielle presset mot barn og unge, og bevisstgjøre både barn og foreldre, slik at disse bedre kan møte den påvirkning de utsettes for. Et regjeringsoppnevnt utvalg la i 2001 frem utredningen "Oppvekst med prislapp". Her diskuteres nettopp temaet barn og kommersialisering i full bredde, og det fremmes forslag til en rekke tiltak. Forslagene er fulgt opp i departementets tiltaksplan "Nei til kommersielt press mot barn og unge". Hovedtiltaket er å ruste barn, unge og foresatte til å håndtere det kommersielle presset på en fornuftig måte.

Det siste året har det vært en sterk nedgang i rentenivået. Bakgrunnen for dette var problemene med svekket konkurranseevne for norsk bedrifter, stigende arbeidsledighet og generell lavkonjunktur de siste årene. Rentenedgangen har ført til reduserte utgifter for mange, og særlig for de yngre nyetablerte som sliter med stor boliggjeld. Mange av disse har nå fått økt sin kjøpekraft. Jeg har tidligere advart forbrukerne mot å finansiere julegavene og julefeiringen med dyre forbrukslån, og dette holder jeg fast ved. Det kan være svært alvorlig både for barna og foreldrene dersom det oppstår betalingsproblemer og dårlig økonomi i familien.

Mange av de som sliter hardt med gjeldsbetjening, og som nå har fått noe større økonomisk handlefrihet, opplever at de kan unne seg litt ekstra denne julen. Jeg har imidlertid tro på at de aller fleste vet å sette fornuftige grenser for sitt privatforbruk. Det er viktig å legge vekt på andre verdier enn de rent materielle, noe både skole, foreldre og vi alle har et felles ansvar for å oppmuntre til.