Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:183 (2003-2004)
Innlevert: 02.12.2003
Sendt: 02.12.2003
Besvart: 08.12.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Det er knyttet høye forventninger til lokale ringvirkninger av Snøhvit-anlegget. I selve anleggsperioden er det høy aktivitet, men det finnes få anslag over hvilke effekter anlegget vil gi når anleggsperioden er over.
Kan statsråden gi en oversikt over hvilke og hvor mange faste arbeidsplasser Snøhvit-feltet vil gi i Hammerfest når utbyggingen er over, samt kommentere om han mener antall faste arbeidsplasser og de samlede investeringene og miljøkostnadene står i forhold til hverandre?

Begrunnelse

I NVEs konsekvensutredning 24. mai 2002 pkt. 5.1 heter det at "muligheten for leveranser av varer og tjenester vil også kunne bidra til generell økt økonomisk vekst i Hammerfest. Det er således forventninger om at byen på sikt kan få flere arbeidsplasser som en konsekvens av generell næringsutvikling i tilknytning til Snøhvit-prosjektet".

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Arbeidsmarkedsvirkningene knyttet til Snøhvit-prosjektet er omtalt i konsekvensutredningen for prosjektet og i St.prp. nr. 35 (2001-2002) Utbygging, anlegg og drift av Snøhvit LNG. Her angis det at Snøhvit-prosjektet antas å heve sysselsettingsnivået i Hammerfest med 350-400 arbeidsplasser i driftsfasen. Statoil opplyser at 160-170 av disse vil være ansatt ved LNG-anlegget på Melkøya. De øvrige arbeidsplassene forventes å komme innenfor hotell- og restaurantvirksomhet (i forbindelse med drift av anleggsleiren) og i bygg- og anleggsvirksomhet, men også andre næringer vil få økt sysselsetting, særlig transport, privat tjenesteyting og forretningsmessig tjenesteyting.

Erfaringsmessig har ilandføring av felt medført betydelige industrielle ringvirkninger. Snøhvit-prosjektet er et godt eksempel på dette. Da prosjektet ble konsekvensutredet var det anslått at det lokale næringslivet ville få kontrakter for 600 mill. kr i utbyggingsperioden. Dette anså vi som et betydelig løft for regionen. I utbyggingsfasen har lokalt næringsliv fått tildelt langt flere kontrakter enn det som var forventet i konsekvensutredningen, og ved utgangen av oktober var bedrifter i Nordland, Troms og Finnmark tildelt kontrakter for 1,2 mrd. kr i forbindelse med Snøhvit-utbyggingen. Bedrifter i Hammerfest alene er allerede sikret leveranser for 1 mrd. kr. Dette ser jeg på som svært positivt, og det viser at gjennom godt samarbeid mellom oljeselskaper og lokalt næringsliv kan olje- og gassvirksomhet gi betydelige ringvirkninger for regionen.

Slik jeg forstår siste del av spørsmålet vil jeg bemerke at jeg ikke kan se noen motsetning mellom faste arbeidsplasser, investeringer og miljøkostnader.