Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:187 (2003-2004)
Innlevert: 03.12.2003
Sendt: 03.12.2003
Besvart: 11.12.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Kommunene Verdal, Levanger og Frosta i Nord-Trøndelag er i ferd med å gjennomføre et forsøk kalt "Sam-kommune".
Hva ville de samlede inntektene for disse kommunene bli ved en konkret sammenslåing, til en kommune?

Begrunnelse

Det gjennomføres mange forskjellige prosjekter, forsøk og utredninger knyttet til strukturendringer i kommunesektoren. Debatten om kommunesammenslåinger er også tiltakende. Videre er debatten omkring små kommuners økonomiske situasjon, forsterket. I den sammenheng er det av interesse å kunne dokumentere den økonomiske situasjonen for mange kommuner ved sammenslåinger.
Forsøket i kommunene Verdal, Levanger og Frosta er kjent for å være den første i sitt slag. Det ville derfor være av allmenn interesse å vite hva en umiddelbar sammenslåing ville bety økonomisk, særlig veid opp mot de utgifter et slikt forsøk vil bety.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: En sammenslutning av kommunene Verdal, Levanger og Frosta vil ikke medføre noen endringer i kommunenes samlede inntekter gjennom rammeoverføringer.

De tre kommuner vil få et større trekk i utgiftsutjevningen når de slår seg sammen. I tillegg vil den sammensluttete kommunen miste regionaltilskuddet som Frosta kommune får i 2004.

Disse to faktorer kompenseres i inntektssystemet ved hjelp av et inndelingstilskudd. Inndelingstilskudd gis for å unngå at sammenslutninger fører til en nedgang i rammeoverføringer. Inndelingstilskuddet skal prisjusteres hvert år, og gis i ti år. Deretter nedtrappes tilskuddet gradvis over fem år for å unngå brå inntektsnedgang.

Det må tas forbehold om utslagene på bosettingskriteriene (beregnet reisetid, avstand til sonesenter og avstand til nærmeste nabokrets) som følge av en sammenslutning. Det er, uten en nærmere analyse, ikke mulig å si om endringene på disse kriteriene fører til en vekst eller en nedgang i de frie inntekter.