Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:188 (2003-2004)
Innlevert: 03.12.2003
Sendt: 03.12.2003
Besvart: 11.12.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Ordfører Per Kristian Dahl i Halden kommune er i møte med Statsbygg nylig blitt informert om at Statsbygg nå bare kan disponere 10 mill. kr til en kontrollert stopp i prosjekteringen av nytt fengsel i Halden.
Hvor mye av prosjekteringen vil gjenstå når prosjekteringen stanses, når vi Regjeringen foreslå at det bevilges midler til å fullføre prosjekteringen, og hvilken betydning vil stansen i prosjekteringen ha for byggestart av fengselet?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Justisdepartementet viser til omtale av Halden fengsel på side 74 i St.prp. nr. 1 (2003-2004), hvor det fremgår at arbeidet med detaljprosjektering av Halden fengsel er i gang, og at arbeidet med fengselet vil følge normalprosedyren for statlige byggeprosjekter. Det ble foreslått at ubrukte bevilgninger knyttet til prosjektering av varetektsplasser i Bergen fengsel skulle omdisponeres for å dekke utgifter i forbindelse med detaljprosjektering av Halden fengsel i 2004.

Budsjettet for 2004 vil innebære at en betydelig del av detaljprosjektet ferdigstilles. Det arbeidet som nå pågår i regi av Statsbygg, skal sikre tegninger og dokumenter slik at detaljprosjektet kan tas opp igjen på en hensiktsmessig måte når det foreligger startbevilgning. Jeg minner om at ordinær prosedyre i forbindelse med byggeprosjekter i statlig regi er å ferdigstille detaljprosjektering og utarbeide anbudsgrunnlag først etter at kostnadsrammen er godkjent og at det er gitt startbevilgning for prosjektet.

Under forutsetning av startbevilgning for 2005, vil den kontrollerte stansen av detaljprosjekteringen som nå gjennomføres ikke medføre større forsinkelser enn at det vil være mulig å ferdigstille det gjenstående arbeidet med detaljprosjektering, utarbeide anbudsgrunnlag, og iverksette byggestart siste halvår 2005.

Jeg har merket meg at en samlet justiskomité har uttalt at arbeidet med Halden fengsel bør ha første prioritet i budsjettet for 2005. Jeg vil følge opp dette i det videre arbeidet med 2005-budsjettet, og vil komme nærmere tilbake til saken i denne forbindelse.