Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:189 (2003-2004)
Innlevert: 03.12.2003
Sendt: 04.12.2003
Besvart: 11.12.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Det vises til at det fra 2004 vil bli iverksatt en ny, generell ordning hvor kommuner og fylkeskommuner kompenseres for all merverdiavgift på anskaffelser. Jeg er blitt kontaktet av en ordfører som er bekymret for hvordan ordningen vil slå ut for frivillige organisasjoner som bygger og driver idrettsanlegg, siden disse ikke kommer inn under ordningen.
Hvordan skal de nye reglene for momskompensasjon praktiseres i forhold til frivillige organisasjoner som bygger og driver idrettsanlegg?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Siden 1995 har det vært en begrenset kompensasjonsordning for kommunesektoren, jf. lov 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv. Formålet med den begrensede kompensasjonsordningen er å nøytralisere virkningene av merverdiavgiften ved valget mellom kommunal egenproduksjon og kjøp fra andre på enkelte tjenesteområder.

I samsvar med Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer, kapittel 20, blir det en ny ordning med generell kompensasjon for merverdiavgift for kommunesektoren fra 1. januar 2004. Loven er nå vedtatt av Odelstinget og behandles av Lagtinget tirsdag 9. desember 2003. Loven vil tre i kraft 1. januar 2004. Formålet med ordningen er i enda større grad å nøytralisere konkurransevridninger ved kommuners kjøp av tjenester. Den nye loven vil innebære at kommunene får kompensert merverdiavgift på anskaffelse av i utgangspunktet alle varer og tjenester.

Frivillige organisasjoner som bygger og driver idrettsanlegg vil ikke være omfattet av ordningen, og vil ikke ha krav på kompensasjon for merverdiavgift. Slike organisasjoner er heller ikke omfattet av dagens begrensede kompensasjonsordning.

Kommuner og fylkeskommuner vil etter de nye reglene i utgangspunktet få full kompensasjon ved bygging av for eksempel en idrettshall.

For bygg, anlegg og annen fast eiendom blir det imidlertid enkelte begrensninger i retten til kompensasjon. Bakgrunnen for dette er at det vil kunne oppstå konkurransevridninger i tilfeller hvor kommuner selger eller leier ut fast eiendom i konkurranse med private som ikke har fått løftet av merverdiavgiften på sine anskaffelser. Det skal derfor ikke ytes kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til bygg, anlegg eller annen fast eiendom for salg eller utleie, jf. lovforslaget § 4 annet ledd nr. 3.

Fører kommunen for eksempel opp en idrettshall som skal leies ut til et idrettslag vil kommunen dermed ikke få kompensasjon. Ordningen vil således innebære nøytralitet i forholdet mellom idrettslagets egen oppføring og leie fra kommunen.