Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:194 (2003-2004)
Innlevert: 05.12.2003
Sendt: 05.12.2003
Besvart: 11.12.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): MARIO er et nasjonalt kompetansesenter med ansvar for at retningslinjene for medikamentassistert behandling blir fulgt. Senteret har også ansvar for evalueringen av behandlingen og for undervisning og veiledning. Etter at både Rusreform I og II er vedtatt i Stortinget, syntes det opplagt at MARIO som spesialisert institusjon skulle overføres til helseforetak.
Hvilken hjemmel ligger til grunn for at institusjonen nå oppsplittes mellom helseforetak og Oslo kommune i strid med Stortingets vedtak?

Begrunnelse

Rusreform I og II la helt klare føringer på organiseringen av rusbehandlingstilbudet. Alle spesialiserte tjenester for rusmiddelbrukerne ble overført til staten, organisert under helseforetakene. Stortingets vedtak baserte seg på en grundig gjennomgang og debatt om opplegget for rusmiddelbehandlingen i Norge. Det ble også aktivt tatt stilling til at Oslo ikke skulle særbehandles selv om det ble fremmet forslag om dette. Det ble understreket uavhengig av eventuelt valg av modell at rusmiddelmisbrukere og pasienter fra Oslo selvsagt skulle ha de samme pasientrettighetene som pasienter fra andre deler av landet.
Med denne reformen så får pasienter med rusmiddelavhengighet ordinære pasientrettigheter i tråd med pasientrettighetsloven slik alle pasienter i spesialisthelsetjenesten nå har. MARIO, Senter for medikamentassistert rehabilitering i Oslo, er et nasjonalt kompetansesenter med nasjonalt ansvar for at retningslinjene for medikamentassistert rehabilitering blir fulgt. Senteret har også ansvar for evaluering av denne behandlingen og veilednings- og undervisningsansvar. I tillegg har sentret regionansvar for å godkjenne inn- og utskriving av rusmiddelbrukerpasienter for flere fylker.
Med blant annet dette som bakgrunn skulle tilsi at MARIO skulle organisere sin virksomhet under ett forvaltningsnivå og ikke splittes opp. Dette er et høykompetent fagmiljø. Det at driften av MARIO før rusreformene var basert på et delt finansieringsansvar mellom Oslo kommune med ca. 18 mill. kr og staten med ca. 21 mill. kr, bør ikke tilsi at institusjonen bygges ned eller splittes opp. Jeg tror av hensyn til institusjonens særdeles viktige rolle i rusbehandlingen i framtida, så må fagmiljøet holdes intakt.
Jeg er derfor forundret over at en delingsprosess åpenbart er under gjennomføring. Jeg er svært kritisk til om det finnes lovhjemmel for dette etter Stortingets beslutning om at spesialistbehandling som dette er, skal legges til helseforetakene, dvs. si under statens ansvar.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ble etablert som et landsomfattende tiltak i 1998. Denne behandlingsformen reguleres i dag gjennom et særskilt rundskriv med hjemmel i lov om sosiale tjenester kap. 6 og hvor de regionale funksjoner finansieres ved statlig tilskudd. Dette betyr at LAR ikke er en del av det fylkeskommunale ansvaret for rusmiddelmisbrukere etter sosialtjenesteloven, kap. 7, som i dag finansieres over de fylkeskommunale budsjetter. Legemiddelassistert rehabilitering inngår dermed ikke som en del av det fylkeskommunale ansvaret som ved rusreformene overføres til staten.

Som følge av Stortingets vedtak om statlig overtaking av det fylkeskommunale ansvaret for behandlingstiltak for rusmiddelmisbrukere, vil fylkeskommunene derfor ikke lenger ha noe behandlingsansvar etter sosialtjenesteloven for behandlingsansvar for denne gruppen. Av denne grunn vil også de regionale og fylkeskommunale oppgavene i forbindelse med LAR bli overført til de regionale helseforetakene.

Slik det fremgår av rundskrivet, er legemiddelassistert rehabilitering en behandlingsform for opiatavhengige, der det nå forutsettes at både kommunene og fylkeskommunene samhandler om tiltakene rundt den enkelte LAR-klient. Dette kommunale ansvaret vil forbli uendret.

Det er derfor nødvendig at de regionale helseforetakene og kommunene etablerer gode samhandlingsformer for at legemiddelassistert rehabilitering skal fremstå som et helhetlig tilbud for den enkelte LAR-pasient.

MARIO består i dag av følgende deler:

- Nasjonalt kompetansesenter for alle landets LAR-tiltak

- Regionfunksjon for fylkeskommunene Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland

- Senter for Oslo fylkeskommune sitt ansvar for LAR-klientene i eget fylke

- Samorganisering med Oslo kommune sine tiltak for LAR-klientene.

I tillegg har UiO en seksjon ved senteret med forsknings- og dokumentasjonsoppgaver.

Ved en eventuell overføring av hele MARIO til Helse Øst RHF, ville Oslo kommune likevel ha ansvar for den kommunale delen av legemiddelassistert rehabilitering, slik det fremgår av gjeldende rundskriv. Behovet for samarbeid og samhandling ville dermed uansett måtte møtes.

Oslo kommune har i sitt arbeid med å utvikle den kommunale delen av MARIO valgt å samorganisere denne tjenesten med den statlig finansierte delen av senteret. Dette har sett ut til å ha vært en god og vellykket modell. Jeg vil arbeide for at det etableres et tett samarbeid mellom Helse Øst RHF og Oslo kommune vedrørende MARIO for 2004, slik at tjenesten kan fremstå mest mulig helhetlig overfor brukerne.