Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til justisministeren

Dokument nr. 15:198 (2003-2004)
Innlevert: 05.12.2003
Sendt: 08.12.2003
Besvart: 10.12.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Stiftelsesloven har i forhold til andre habilitetsbestemmelser en relativt vidtfamnende ordlyd.
Hvordan ser statsråden på dette forhold, og vil man foreta en gjennomgang av bestemmelsen for å få et skille mellom tillitsverv som har klare og sterke lojalitetsbånd til vedkommende organisasjon mv. og tillitsverv med svake lojalitetsbånd, som ikke medfører lojalitetskonflikt i forhold til verv i en stiftelse organisasjonen har søkt støtte hos mv.?

Begrunnelse

Stiftelsesloven har i forhold til andre habilitetsbestemmelser en relativt vidtfamnende ordlyd. Ifølge nåværende § 7 og ny § 37 er alle med "tillitsverv" i f.eks. en organisasjon inhabil til å delta i saksbehandlingen i stiftelsen vedrørende tilskudd og lignende.
I mange andre habilitetsbestemmelser har man benyttet seg av begreper som medlem av styret eller i den daglige ledelsen, og ikke generelt alle med tillitsverv.
Mange organisasjoner er avhengige av og/eller er nært knyttet opp til stiftelser som har til formål å understøtte organisasjonen direkte eller et felles formål som både stiftelsen og organisasjonen deler. Derfor har mange organisasjoner og stiftelser med nær tilknytning til hverandres formål fått problemer med at medlemmene av den understøttende stiftelses styre er inhabile pga. et verv som f.eks. ryddeansvarlig etter en juleavslutning.
Når man da benytter seg av begrepet tillitsverv som, uten en innsnevrende tolkning, omfatter alle som på en eller annen måte har fått tillitsverv i organisasjonene.
Dette kan ramme mange personer som helt perifere tillitsverv, som f.eks. medlemmer av arrangementskomiteer hvis innflytelse og lojalitetsbånd til vedkommende organisasjons ledelse og økonomi, er svak.
Det kan synes uheldig at man ikke har foretatt et skille mellom organisasjonstillitsverv som er utøvende og/eller knyttet til økonomien, og de for organisasjonen underordnede og perifere tillitsverv.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Etter någjeldende stiftelseslov § 7 annet ledd annet punktum er styremedlem ugild til å delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål når han har stilling eller tillitsverv i en organisasjon mv. som har økonomisk eller annen framtredende interesse i saken. I den nye stiftelsesloven av 15. juni 2001 nr. 59 er denne regelen videreført i § 37 annet ledd, men med en endring som består i at dette bare gjelder når vedkommende organisasjon m.m. har en økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken. Bestemmelsen er derfor på linje med kravet i aksjeloven § 6-27 første ledd som også kommer til anvendelse når det foreligger en "særinteresse" i saken.

I Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) uttaler departementet på side 11 at § 37 annet ledd "må tolkes med en viss fornuft". Uttalelsen knytter seg til et annet spørsmål i forbindelse med § 37 annet ledd. Prinsippet om å tolke en bestemmelse med fornuft gjelder imidlertid generelt i norsk juridisk tradisjon. Det vil i dette tilfellet innebære at det vil komme an på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle om et verv som er av mer perifer art, vil være å anse som et "tillitsverv" i lovens forstand eller ikke. En helt presis og generell grense her lar seg vanskelig trekke i lovens ordlyd. Bestemmelsen i den gjeldende stiftelsesloven § 7 annet ledd har etter det jeg er kjent med ikke vist seg å skape særskilte problemer i praksis, og det er det heller ikke grunn til å tro at reglene om dette i den nye stiftelsesloven vil gjøre. Jeg ser det derfor ikke som hensiktsmessig å foreta noen nærmere gjennomgang av reglene om dette.