Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:209 (2003-2004)
Innlevert: 11.12.2003
Sendt: 12.12.2003
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 19.12.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): For å motta en oppdatert firmaattest fra Brønnøysundregistrene må man betale et gebyr på 149 kr. Attesten blir pr. standard prosedyre sendt pr. brev. Dersom man i stedet ønsker at attesten skal sendes pr. faks, så kreves et nytt gebyr på 149 kr. Det er ifølge Brønnøysundregistrene ikke mulig kun å få sendt attesten pr. faks så kostnaden blir da 298 kr. Dette oppleves som unødvendig.
Hva vil statsråden gjøre for å få til en mer brukervennlig og kostnadseffektiv tjeneste overfor norsk næringsliv?

Begrunnelse

Statsråden har i et tidligere svar på skriftlig spørsmål nr. 25 (2003-2004) understreket at det skjer en omleggingen av gebyrpolitikken og kunngjøringssystemet som omfatter Brønnøysundregistrene, og at det er et bidrag i Regjeringens arbeid med modernisering og utforming av mer brukervennlige tjenester. Statsråden understreket at det arbeidet er i en kontinuerlig prosess, og at statsråden vil fortsatt ha fokus på og arbeide aktivt for ytterligere forenklinger og forbedringer for norsk næringsliv.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Spørsmålet er overført fra finansministeren.

Jeg satte i 2002 i gang et arbeid for omlegging av gebyrsystemet i Brønnøysundregistrene. I Ot.prp. nr. 61 (2002-2003) Om lov om endringer i rettsgebyrloven mv. og i selskapslovgivinga (kunngjeringsreglar) ble det foreslått at gebyrene skulle frikobles fra rettsgebyret (R). De nødvendige lovendringer ble vedtatt av Stortinget i juni 2003. Etter dette har man i departementet arbeidet med de gjeldende gebyrforskrifter, for å samle gebyrbestemmelsene i en felles forskrift om gebyr for tjenester fra Brønnøysundregistrene.

De vedtatte lovendringer trer i kraft fra 1. januar 2004. Ny forskrift om gebyrer for tjenester fra Brønnøysundregistrene ble fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 16. desember 2003. Denne bygger på et prinsipp om kostnadsdekning, med tillegg for inntektskravet fastsatt i forbindelse med budsjettbehandlingen i Stortinget.

Den nye gebyrforskriften moderniserer regelverket på området, og jeg vil nevne at bestemmelsen om dobbelt gebyr for oversendelse av firmaattest pr. faks er fjernet. For øvrig vil jeg opplyse at prisen for registrering av selskaper med begrenset ansvar blir redusert fra 6 660 kr til 6 000 kr, prisen for registrering av selskaper med personlig ansvar reduseres fra 2 960 kr til 2 500 kr og prisen for tinglysing av pant i Løsøreregisteret blir redusert fra 1 850 kr til 1 450 kr.