Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:214 (2003-2004)
Innlevert: 12.12.2003
Sendt: 15.12.2003
Besvart: 22.12.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Kor mykje kostar utbygginga på Romsdalshalvøya og kor mykje og meir ville det ha kosta å legge ein sjøkabel frå Eresfjord og ut til der det i alle høve kjem sjøkabel frå Vestnes i staden, og kor mykje ville det ha kosta å lagt leidningen i jord såpass at oppsittarane på sørsida av fjorden kunne ha vore nøgd med løysinga i forhold til dei merknadane som har komme inn frå dei?

Begrunnelse

Statnett vil bygge kraftleidningar fram til Ormen Lange-anlegget i Aukra. Leidningane kjem i konflikt med fritidsområde, naturvernområde, hyttefelt, gardsbruk og bustader på begge sider av Romsdalsfjorden.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: I forbindelse med utbyggingen av Ormen Lange har Statnett SF (Statnett) ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) konsekvensutredet og søkt om anleggskonsesjon for følgende 420 kV luftledninger i Møre og Romsdal:

1. 420 kV kraftledning Viklandet-Istad.

2. 420 kV kraftledning Istad-Nyhamna.

3. 420 kV kraftledning Nyhamna-Ørskog.

NVE har videre opplyst at Statnett også har søkt om en rekke alternativer og fremmet tilleggsøknader i den forbindelse.

Alle de aktuelle kraftledningssakene som representanten Jacobsen er opptatt av er for tiden til konsesjonsbehandling i NVE. NVE har opplyst at direktoratet vil se alle sakene i sammenheng og tar sikte på å avgjøre saken tidlig i 2004.

NVE opplyser at bygging av de omsøkte kraftledninger er anslått å koste et sted mellom 1 og 1,5 mrd. kr.

For å etablere den omsøkte systemløsningen med bruk av sjøkabel slik representanten Jacobsen antyder, har Statnett opplyst til NVE at det i så fall må legges en sjøkabel fra Eresfjorden til Hamneset i Fræna kommune. En slik løsning krever ifølge Statnett også at det i tillegg må bygges en ny dobbeltkurs 420 kV kraftledning fra landtaket for sjøkabelen på Hamneset til Klempertåsen i Fræna kommune. Statnett har ifølge NVE beregnet kostnadene ved en slik løsning til om lag 1 mrd. kr. Dette innebærer ifølge Statnett en kostnadsøkning på ca. 800 mill. kr i forhold til de omsøkte kraftledninger.

Når det gjelder ekstrakostnader som følge av eventuell kabling på delstrekninger, har NVE opplyst at det som del av konsekvensutredningene er utredet forskjellige alternativer på bakgrunn av ønsker fra ulike hold, og at de vil inngå som en del av den konsesjonsvurdering NVE skal foreta i saken.

NVEs vedtak kan klages inn for Olje- og energidepartementet. Ved en slik klagesak vil departementet foreta en fullstendig gjennomgang før det treffes endelige vedtak. Jeg ber derfor om forståelse for at jeg ikke kan gå nærmere inn på en vurdering av sakene på det nåværende tidspunkt.