Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:232 (2003-2004)
Innlevert: 16.12.2003
Sendt: 16.12.2003
Besvart: 23.12.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): I Budsjett-innst. S. nr. 12 (2002-2003) står følgende merknad: "Komiteen er gjort kjent med at finansieringen av lærerutdanningen i musikk ved Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Hedmark ikke tilsvarer de reelle kostnadene ved tilbudet. Komiteen ber derfor departementet vurdere nødvendige endringer i kategoriplassering."
Har departementet foretatt en vurdering av mulig endring i kategoriplassering?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Jeg vil i denne forbindelse vise til side 120 i kategoriinnledningen for høyere utdanning i St.prp. nr. 1 (2003-2004) for Utdannings- og forskningsdepartementet:

"Som ei følgje av Stortinget sitt vedtak i samband med handsaminga av Innst. S. nr. 260 (2002-2003), har departementet endra plassering i kostnadskategori for allmennlærarutdanninga i musikk i 2002 i tråd med Stortinget sitt vedtak."