Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:234 (2003-2004)
Innlevert: 16.12.2003
Sendt: 17.12.2003
Besvart: 22.12.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Direktoratet for naturforvaltning (DN) anbefaler at det kan bygges vei inn i den nye nasjonalparken Skarvan-Roltdalen. En vei inn i nasjonalparken vil krympe den villmarkspregede sonen med 12 pst., og vil ikke være i samsvar med Stortingets intensjon som har vært å bevare inngrepsfri natur.
Kan statsråden svare på om dette forvaltningsgrepet innvarsler en endret holdning hos DN, og er dette eventuelt klarert med politisk ledelse?

Begrunnelse

Det forutsettes at DN lojalt følger opp Stortingets føringer for å bevare inngrepsfri natur, som er en viktig del av vår kulturarv. Roltdalen er noe så sjeldent som en helt isolert fjelldal. Det unike og isolerte preget vil bli ødelagt av en vei.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i sin faglige innstilling til verneplanen for Roltdalen lagt til grunn at det kan etableres en traktorvei inn i selve hoveddalføret for å frakte husdyr inn på beite. Deler av traktorveien forutsettes å ligge innenfor den foreslåtte nasjonalparken. Det er laget en intensjonsavtale om dette mellom DN, Selbu kommune og brukerne.

Vernesaken ligger nå i Miljøverndepartementet for sluttbehandling og forberedelse for endelig avgjørelse av Regjeringen. Som en naturlig del av behandlingen vil jeg også gå nøye gjennom direktoratets tilrådninger i saken.