Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:238 (2003-2004)
Innlevert: 17.12.2003
Sendt: 18.12.2003
Besvart: 05.01.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): I uke 37 ble det besluttet å topprioritere det lenge planlagte nye høyteknologiske sykehuset i Østfold. Samme uke gjorde helseminister Høybråten det klart at det skal opprettes distriktsmedisinske sentre (DMS) i de gamle sykehusene i Halden og Askim. Styret i Sykehuset Østfold har hatt møte, og vil overflytte medisinske sengeplasser til Fredrikstad og Moss. Dette er ikke i tråd med det helseministeren har signalisert.
Hva vil statsråden gjøre overfor Helse Øst?

Begrunnelse

Halden fungerer i dag langt på vei i tråd med et distriktsmedisinsk senter. Med kobling til kommunehelsestjenesten i Halden og nabokommunen Aremark, vil en videreføring og utvikling bety gode helsetjenester for lokalbefolkningen. Det har allerede skjedd en nedbygging av spesialisthelsetjenester på Halden sykehus.
En nedbygging av tilbudet i Halden vil bety at det ikke blir et fullverdig tilbud i Halden slik statsråden har gjort det klart. Dette viser at helseforetakene uten folkevalgt styring gjør vedtak som rammer lokalbefolkningene. Statsråden har det overordnede ansvaret og vi forventer at det opprettes et DMS i Halden, og at flytting av medisinske senger og spesialisttjenester ikke skjer.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: I Helsedepartementets brev til Helse Øst RHF, datert 19. august 2003, ble det lagt til grunn at det regionale helseforetaket kan videreføre sitt arbeid i tråd med de vedtak som foreligger fra styret for Helse Øst når det gjelder utviklingsplan for Sykehuset Østfold HF. Videre ble det fra departementet lagt til grunn at det bør unngås å gjøre endringstiltak som senere må reverseres. Dette ble konkretisert med at de indremedisinske sengene i Halden bør opprettholdes i påvente av den forestående utredning om og eventuell etablering av et distriktsmedisinsk senter/nærsykehus i Halden, slik dette også var forutsatt i styrets vedtak vedrørende utviklingsplan for Sykehuset Østfold.

Sykehuset Østfold har hatt en arbeidsgruppe, der kommunene har vært representert. Denne har gjennomført en utredning vedrørende distriktsmedisinsk senter ved Sykehuset Østfold Halden. Saken ble behandlet av styret for Sykehuset Østfold 16. desember d.å., parallelt med spørsmålet om flytting av de indremedisinske sengene i Sykehuset Østfold Halden.

Styret for Sykehuset Østfold har vedtatt å etablere et distriktsmedisinsk senter i Halden. Dette vil fra 1. april 2004 bestå av medisinsk poliklinikk og dagavdeling samt i tillegg ambulant virksomhet som bl.a. kan gi bistand til kommunehelsetjenesten. Det vil dessuten finnes laboratorium og røntgentjeneste ved Sykehuset Østfold Halden, for å imøtekomme lokalbefolkningen og fastlegenes behov. Det distriktsmedisinske senteret i Halden skal videreutvikles i samarbeid med kommunehelsetjenesten, og det er avtalt et møte med ordføreren i Halden i januar 2004 for å drøfte styrets vedtak og hvordan et distriktsmedisinsk senter kan implementeres i nært samarbeid med Halden kommune.

Det totale antall indremedisinske senger ved Sykehuset Østfold skal opprettholdes, men etter en samlet vurdering er det vedtatt å overføre de resterende sengene i Halden til henholdsvis Moss og Fredrikstad. I vurderingen fra styret for Sykehuset Østfold er det lagt vekt på at å opprettholde en liten, indremedisinsk sengepost vil være svært kostbart driftsmessig og dessuten til hinder for utvikling av robuste fagmiljøer, på grensen til det medisinsk uforsvarlige. De endringene som styret har vedtatt, vil frigjøre bygningsmessig kapasitet, og det blir derfor lagt opp til å utnytte denne kapasiteten til også å etablere et distriktspsykiatrisk senter, med samling av både poliklinikker, dagavdeling og døgnbaserte tjenester.

Jeg vil vurdere de vedtatte endringene nærmere i lys av de føringer som er gitt fra departementets side, og gi en tilbakemelding om dette til Helse Øst.