Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:249 (2003-2004)
Innlevert: 19.12.2003
Sendt: 19.12.2003
Besvart: 14.01.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Vil statsråden sørge for å tilrettelegge for praktiske løsninger som styrker samarbeidet i Barentsområdet ved å gjøre det enklere for russiske arbeidstakere å få innvilget arbeidstillatelse i Norge?

Begrunnelse

Ekteparet NN driver frisørsalong i Nordreisa. De har opplevd vanskeligheter med å rekruttere arbeidskraft til salongen, og har fått støtte av Aetat til å henvende seg til det internasjonale arbeidsmarkedet.
Etter 2 års drift innså ekteparet at dette var en nødvendig beslutning for å kunne sikre salongens drift fremover. Etter å ha forsøkt det nordiske arbeidsmarkedet uten resultat, dro ekteparet selv til Russland for å rekruttere og gjennomføre intervjuer av aktuelle kandidater. Responsen fra Russland var meget positiv, og initiativet endte med at ekteparet skrev kontrakt med fire frisører. Søknaden om arbeidstillatelse ble møtt med avslag fra UDI.
I over 10 år har det vært et formalisert samarbeid i Barentsregionen hvor ett av temaene har vært at det skal bli enklere å ta seg jobb på tvers av grensene, så stiller jeg meg meget skeptisk til avslaget til UDI.
Mulig utfall av det negative vedtaket fra UDI vil bety nedleggelse av salongen fordi de ikke får tak i annen arbeidskraft.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: I utlendingslovgivningen finnes det bestemmelser som kun kommer til anvendelse hvor søkerne er russiske borgere fra Barentsregionen. Et meget praktisk eksempel er muligheten russiske borgere har til å arbeide innenfor fiskeindustrien.

Videre er det de siste årene blitt foretatt flere vesentlige generelle endringer i utlendingsregelverket for å gjøre det enklere for norsk næringsliv å innhente nødvendig utenlandsk arbeidskraft. Nedenfor gjøres det kort rede for disse endringene.

Visumpliktige arbeidssøkende med spesialistkompetanse kan nå gis visum for å komme til Norge og sondere markedet. De kan komme til Norge for å forsøke å komme i kontakt med mulige arbeidsgivere.

Hovedregelen i utlendingsforskriften er at søknad om arbeidstillatelse må fremmes før innreise til Norge. For å gjøre regelverket mer fleksibelt og lette rekrutteringen av arbeidstakere, ble det fra 1. januar 2002 innført adgang til å fremme søknad om arbeidstillatelse som spesialist- og sesongarbeider fra Norge.

Politiet har fått myndighet til å innvilge foreløpig tillatelse til å tiltre arbeid i påvente av behandlingen av første gangs søknad. Tidligere var det bare Utlendingsdirektoratet som hadde myndighet til å avgjøre slike saker.

Tidligere var det vilkår for arbeidstillatelse som spesialist at arbeidsmarkedsmyndighetene ble forelagt hver enkel søknad for å vurdere om stillingen kunne besettes med innenlandsk arbeidskraft, eventuelt arbeidskraft fra EØS-området. For ytterligere å forenkle saksbehandlingen erstattet departementet denne ordningen med en kvoteordning, slik at en årlig fastsatt kvote (i år fastsatt til 5 000 personer) kan få innvilget spesialisttillatelse uten individuell arbeidsmarkedsvurdering.

Endelig er enkelte utenriksstasjoner blitt gitt myndighet til å innvilge søknader om spesialisttillatelse. Formålet med denne ordningen er å redusere saksbehandlingstiden og avlaste Utlendingsdirektoratet.

Jeg vil for øvrig vise til at det i kap. 5 i St.meld. nr. 19 Et velfungerende arbeidsmarked gis en gjennomgang av arbeidsinnvandringsspørsmål. Her varsler Regjeringen bl.a. at det kan være aktuelt å endre utlendingsforskriften slik at det ved behandling av søknader om spesialistarbeidstillatelse kan legges større vekt på arbeidsgivers vurdering av eget behov for arbeidskraft med spesielle kvalifikasjoner.

En del av eksemplene om avslag knyttet til arbeidstillatelser som ekspert eller fagarbeider knytter seg ofte til ulik vurdering mellom Arbeidsgiver, Aetat og Utlendingsdirektoratet av om kvalifikasjonene eller arbeidet fyller fagarbeiderkravet.

En fullstendig gjennomgang av hele utlendingsregelverket blir nå foretatt av Utlendingslovutvalget. Det er naturlig at problemstillingen representanten viser til vil bli tatt med i vurderingen ved oppfølgingen av dette arbeidet.