Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:267 (2003-2004)
Innlevert: 14.01.2004
Sendt: 14.01.2004
Besvart: 21.01.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Direktoratet for naturforvaltning har lagt til grunn at det kan etableres en traktorvei inn i nasjonalparken Skarvan-Roltdalen. Det vises til svar fra statsråden av 22. desember 2003, hvor det fremkommer at vernesaken nå ligger i Miljøverndepartementet for sluttbehandling. I den forbindelse har Sametinget bedt om særskilte drøftinger med Miljøverndepartementet for å sikre samiske rettigheter i Roltdalen.
Hva vil statsråden gjøre for å imøtekomme anmodningen fra Sametinget og de berørte reinbeitedistrikter?

Begrunnelse

Sametinget har i sak R 112/02 vedtatt å be om særskilte drøftinger med Miljøverndepartementet, videre har Essand Reinbeitedistrikt bedt om møte gjennom sin advokat.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Verneplanen for Roltdalen ligger i Miljøverndepartementet for sluttbehandling og forberedelse for endelig avgjørelse av Regjeringen. På møte 16. januar 2004 har jeg gitt Sametinget v/sametingspresidenten en orientering om status i arbeidet med verneplanen. Sametinget har på sin side gitt departementet sine synspunkter som jeg vil ta med i den videre behandling.