Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:272 (2003-2004)
Innlevert: 15.01.2004
Sendt: 15.01.2004
Besvart: 22.01.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Varslet innføring av AutoPASS på Askøybroen har skapt sterke reaksjoner blant befolkning i Askøy kommune. Hele 9 000 personer har skrevet under på opprop for å beholde nåværende billettsystem. Styret for Askøybroen har i tråd med dette gjort vedtak om å beholde det gamle billettsystemet samtidig som nytt AutoPASS-system innføres.
Vil samferdselsministeren ta et initiativ for å sikre at Vegdirektoratet ikke overprøver det lokale vedtaket om delt løsning?

Begrunnelse

Befolkningen i Askøy kommune har gitt et overveldende tydelig signal om at de ikke vil ha AutoPASS-system. Hele 9 000 underskrifter gir tydelig signal fra kommunens befolkning der mange bruker Askøybroen både til daglig arbeidsreise og til andre reiser. Brostyret har for å imøtekomme dette signalet fattet vedtak om delt løsning. Det innebærer at nåværende billettsystem beholdes i en av passeringsfilene. Dette systemet er basert på billetter med strekkode som avleses ved bropassering. Ekstrakostnadene ved videreføring av dagens system parallelt med nytt system er minimale, og kan trafikkmessig løses på en enkel og sikker måte. Det er viktig at det sterke signalet fra de som daglig bruker broen og som gjennom bompengebetaling finansierer broen både blir hørt og fulgt opp. Lokalt er det engstelse for at Vegdirektoratet vil overprøve brostyrets vedtak om delt løsning. Jeg håper at samferdselsministeren vil forsikre seg om at så ikke skjer, og at lokalt vedtak forankret i en tydelig folkemening i saken blir respektert og akseptert uten sentral overprøving.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Spørsmålet om innføring av AutoPASS på Askøybrua ble tatt opp i brev fra Askøybrua AS til Statens vegvesen region vest av 25. mars 2003. Her uttrykker bompengeselskapet ønske om å få innføre AutoPASS dersom forutsetningene for dette foreligger. Askøybrua forutsettes å være nedbetalt i 2006.

I henhold til gjeldende regelverk kan både Statens vegvesen og bompengeselskapet ta initiativ til større utskiftinger og endringer i innkrevingssystemet. Dersom selskapet tar initiativet, skal utskiftninger godkjennes skriftlig av Vegvesenet. Dersom initiativet kommer fra Vegvesenet, skal det innhentes uttalelse fra selskapet.

I sitt svar av 16. juni 2003 uttalte Statens vegvesen region vest at lønnsomhet ville være avgjørende i vurderingen om overgang til AutoPASS, forutsatt at trafikkavviklingen var tilfredsstillende. Beregninger viste at innsparingspotensialet kunne ligge på i overkant av 6 mill. kr for resten av bompengeperioden.

Etter et møte mellom representanter fra Statens vegvesen region vest, Askøybrua AS, Bergen bompengeselskap AS og driftselskapet Bro & Tunnelselskapet var det enighet om at det var fornuftig å innføre AutoPASS.

I brev av 5. september 2003 til Askøybrua AS anbefalte regionvegsjefen innføring av AutoPASS på grunnlag av den besparelsen dette ville medføre, men tok samtidig flere forbehold og forutsatte at også andre forhold av betydning for lønnsomheten i prosjektet ble tatt hensyn til.

Prosessen i denne saken har foregått mellom Statens vegvesen region vest og de andre involverte partene: Askøybrua AS, Bergen bompengeselskap AS og driftselskapet Bro & Tunnelselskapet AS. Vegdirektoratet har vært kontaktet når det gjelder spørsmål om tekniske løsninger og eventuelle formelle vedtak som måtte ligge til grunn for at innføring av AutoPASS skulle bli en realitet. Samferdselsdepartementet har ikke vært inne i denne konkrete saken.

Styret i Askøybrua AS behandlet saken på nytt i styremøte 22. desember 2003 hvor det ble det vedtatt at det skulle etableres en kombinasjonsløsning med både AutoPASS og et opplegg for skanning av billetter (manuelt i egen bod/eget felt) for Askøybrua. Denne løsningen skal godkjennes av Statens vegvesen. Vegvesenet har nå saken til behandling, og har pr. i dag ikke fattet endelig vedtak i saken.

Jeg har forståelse for argumentene fra lokalt hold i denne saken. Jeg har fått opplyst at det i løpet av de siste dagene er kommet til enighet lokalt om en ny løsning, noe jeg synes er positivt. Jeg er opptatt av at saken nå blir avklart raskt fra Vegdirektoratets side, og at det blir lagt vekt på den lokale enigheten en nå er kommet fram til.