Skriftlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:275 (2003-2004)
Innlevert: 15.01.2004
Sendt: 16.01.2004
Besvart: 23.01.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Hva vil fiskeriministeren gjøre for å hindre en utvikling med postkasserederier som har til hensikt å omgå lovens krav om at fiskerettigheter skal eies av personer bosatt i fylket?

Begrunnelse

Voldgiftsretten i Tromsø har ifølge NRK Finnmark dømt en fiskebåteier i Hammerfest til å betale en erstatning på 1 mill. kr til en reder i Svolvær. Begrunnelsen for dette er at fiskebåteieren trakk seg fra en inngått avtale som ville innebære at lovens krav om reelt bosted ikke ble innfridd. Denne dommen står i sterk motsetning til Fiskeridirektoratets praktisering, og vil skape presedens for framtidige saker og medføre at fiskerettigheter i realiteten vil selges ut av Finnmark.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Stortingsrepresentant Odd Roger Enoksen viser til at voldgiftsretten i Tromsø, ifølge NRK Finnmark, har dømt en fiskebåteier til å betale erstatning til en reder i Svolvær fordi fiskebåteieren trakk seg fra inngått avtale som ville innebære at lovens krav om reelt bosted ikke ble innfridd. Stortingsrepresentant Odd Roger Enoksen antyder at denne dommen vil skape presedens for framtidige saker og medføre at fiskerettigheter i realiteten vil selges ut av Finnmark.

Til dette vil jeg først si at en voldgiftsdom avgjør et kontraktsforhold mellom to private parter. En voldgiftsdom har ingen betydning for myndighetenes praktisering av regelverket. Selv om en part har bundet seg overfor en medkontrahent til å selge et fiskefartøy for fortsatt drift, så er det myndighetene som avgjør om kjøper får de nødvendig tillatelser til å nytte fartøyet i fiske. Myndighetene avgjør en slik sak i henhold til gjeldende regler, uansett hvilke kontraktsmessige forpliktelser selger og kjøper måtte ha avtalt seg i mellom.

For øvrig vil jeg vise til at Fiskeridepartementet i instruks til Fiskeridirektoratet av 10. april 2003 har innskjerpet behovet for kontroll med den informasjon som legges frem i søknader. Denne innskjerpelsen står fast og berøres ikke av voldgiftsdommen. Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets regionkontor følger opp instruksen ved behandlingen av konkrete saker.

Utfallet av voldgiftsdommen har således ingen betydning for myndighetenes behandling av den enkelte søknad.

Vi har et regelverk som regulerer de forhold stortingsrepresentant Odd Roger Enoksen tar opp, og som ligger til grunn for myndighetenes behandling av slike saker. Det er også vedtatt regler og retningslinjer som skal sikre at lovens vilkår blir fulgt. Jeg er derfor ikke redd for at dommen vil skape presedens for framtidige saker, med det som konsekvens at adgangen til å delta i fiske vil bli solgt ut av Finnmark.