Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:285 (2003-2004)
Innlevert: 20.01.2004
Sendt: 20.01.2004
Besvart: 23.01.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Kan statsråden redegjøre for hva hun har tenkt å foreta seg i saken om brødrene som kapret et Aeroflotfly i 1993. Sommeren 2002 fikk de innvilget opphold på humanitært grunnlag i Norge for ett år. Det opplyses fra statsrådens kontor at saken fremdeles ligger på hennes skrivebord, og at man venter på en anbefaling fra UDI.
Når og hvordan har statsråden tenkt å løse denne saken?

Begrunnelse

Signaler som nå gis, er at Norge er et fristed for terrorister og krigsforbrytere. Det virker også som om statsråden forsøker å trenere saken, og at kaprerne til slutt får varig opphold i Norge.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Jeg viser i utgangspunktet til mine tidligere redegjørelser for Stortinget vedrørende faktum og oppfølging av saken til de to flykaprerne som ble innvilget tillatelse i 2002.

Som jeg tidligere har informert Stortinget om er det Utlendingsdirektoratet som formelt skal fatte vedtak i de to flykaprernes søknader om fornyet oppholdstillatelse. Direktoratet har imidlertid plikt til å forelegge sakene for departementet før vedtak fattes, og departementet kan på dette tidspunktet instruere direktoratet om utfallet av søknadene. Departementet vil om kort tid motta direktoratets anbefaling, og vi vil da ta den endelige gjennomgangen av saken og herunder vurdere behovet for instruks. Jeg kan på denne bakgrunn i dag ikke komme inn på hvordan departementet vurderer sakene eller hvordan de vil bli løst.

At behandlingen har tatt noe lengre tid enn forventet skyldes at det har vært gjort omfattende undersøkelser knyttet til sakene. Departementet mener at dette har vært helt nødvendig for å sikre et godt beslutningsgrunnlag. Jeg stiller meg helt uforstående til representanten Sandbergs antydninger om at departementet skulle ha en interesse i å trenere behandlingen av disse sakene.

Departementet tar sikte på å få avsluttet denne saken i løpet av våren. Som tidligere varslet vil Stortinget da bli informert om utfallet av søknadene.