Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:289 (2003-2004)
Innlevert: 21.01.2004
Sendt: 22.01.2004
Besvart: 28.01.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ot.prp. nr. 94 (2001-2002) ble behandlet gjennom Innst. O. nr. 43 den 16. desember 2002 som avklarer og understreker gratisprinsippet i grunnskolen. Ekskursjoner er nevnt som en av de aktiviteter der det ikke kan kreves at elever eller foreldre dekker utgiftene. Noen ungdomsskoler arrangerer studietur til utlandet i 10. klasse knyttet til språkundervisning. Tilbudet er frivillig, men med betydelig egenandel, eksempelvis 2 500 kr.
Kan statsråden avklare om slike frivillige studieturer/ekskursjoner bryter med gratisprinsippet?

Begrunnelse

Det kan åpenbart være både spennende og læringsmessige nyttig at elever i siste klassetrinn på ungdomsskolen får anledning til å foreta en ekskursjon eller studietur til utlandet for å praktisere et fremmedspråk samt få innblikk i andre lands kulturer. Også med tanke på at det i høyere utdanning legges vekt på utenlandsopphold for studenter ved norske læreinstitusjoner kan en slik tur gi en viktig og nyttig forsmak. Jeg forstår det slik at slike studieturer er arrangert som et frivillig tilbud, og at det gis et fullverdig undervisningstilbud på skolen til elever som ikke reiser.
Elevene som deltar på studieturen må imidlertid betale 2 500 kr. At denne aktiviteten kommer i et år der mange av elevene er opptatt med konfirmasjonsforberedelser med tilhørende utgifter er en sak for seg. Det prinsipielle forhold er imidlertid etter mitt syn om en slikt opplegg er forenlig med bestemmelsen i opplæringsloven § 2-15. Så vidt jeg har kunnet bringe på det rene foregår det ingen skolestyrt/klassestyrt/elevstyrt aktivitet for å finansiere slike turer via skole/klasse/elevkasse. Den egenandel som må betales blir da å dekke av den enkelte elev/foresatte. Med tanke på den tydelige presisering som er gitt i Ot.prp. nr. 94 (2001-2002) når det gjelder at leirskoleopphold for elever i småskolen skal være gratis er det etter mitt syn viktig å få en tilsvarende presisering av en sammenlignbar aktivitet for elever i siste klassetrinn på ungdomsskolen.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Grunnskolen består av 10 årstrinn. Opplæringsloven § 2-15 som slår fast at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis for elevene, omfatter alle disse årstrinnene. Det betyr at kommunen/skolen ikke kan kreve noen form for egenandeler fra elevene for aktiviteter knyttet til grunnskoleopplæringen på noen årstrinn. Forutsetningen for dette er at aktiviteten foregår i skoletiden og i skolens regi, og som en del av grunnskoleopplæringen i samsvar med opplæringsloven og forskriftene til loven.

Det vil være i strid med retten til gratis grunnskoleopplæring dersom elevene blir pålagt å betale egenandeler for å delta på studieturer som er en del av grunnskoleopplæringen og som foregår i skolens regi. Det er uten betydning at studieturen er frivillig og at det gis et undervisningstilbud på skolen for de elevene som ikke deltar på turen. Poenget med opplæringsloven § 2-15 var nettopp å understreke at alle skal ha like muligheter til å delta i skolens aktiviteter.