Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:290 (2003-2004)
Innlevert: 21.01.2004
Sendt: 22.01.2004
Besvart: 02.02.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): På skriftlig spørsmål nr. 166 svarte helseministeren at det fortsatt vil være gode muligheter til å få hjelp av anestesileger ved akutte hendelser utenfor sykehuset selv om legebilen ble nedlagt i Vestfold. Men i forrige uke ble 3 jenter på 13 år kjørt ned i et fotgjengerfelt i Larvik, og AMK-sentralen rekvirerte lege med i bilen. På tross av dette ble ingen lege med til ulykkesstedet.
Mener fortsatt helseministeren at de skal bruke muligheten til å sende ut lege i sykebilene til ulykkestilfeller i Vestfold?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: I forbindelse med svar på spørsmål nr. 166 fra representanten Rui ba jeg Helse Sør om en orientering av saken i forbindelsen med henvendelsen, og mitt svar var basert på helseforetakets vurdering. Utgangspunktet for de regionale helseforetakene er å sørge for at helseregionens befolkning får den nødvendige bistand og hjelp fra spesialisthelsetjenesten i tråd med de oppgaver spesialisthelsetjenesteloven trekker opp. Legebil er i den sammenheng ikke en lovpålagt oppgave. Jeg har fortsatt tillit til at foretakene og helsetjenesten ivaretar sine oppgaver og plikter innenfor faglige forsvarlige rammer.

I det konkrete tilfellet som representanten Rui tar opp, har Helsedepartementet fått opplyst fra Helse Sør at ambulansepersonell fra Larvik sykehus raskt var til stede på ulykkesstedet, og disse konkluderte med at det hele dreide seg om mindre alvorlige skader. Pasientene ble brakt med til lokalsykehuset slik instruksen tilsier i ulykker hvor det ikke er "høyenergiskade". To av pasientene var uskadde og én hadde en mindre skade i en skulder. Anestesilege hadde ifølge helseforetaket ikke kunnet bidra utover det ambulansepersonellet selv tok hånd om i dette tilfellet.

Helseforetakene står overfor en krevende situasjon for å bringe budsjettene i balanse. Dette setter krav til faglige prioriteringer for å kunne utnytte ressursene på en best mulig måte. I den forbindelse må de ansvarlige fagfolk vurdere behovet for å sende anestesilege i forhold til skaders alvorlighet. Slik jeg er orientert om saken har Helse Sør bekreftet at det er utarbeidet rutiner med vaktplaner for bemanning og utrykning av anestesilege ved ulykkeshendelser utenfor sykehus. Det er satt av anestesilege for utrykning i anestesiavdelingens vaktplaner på sykehuset.

De regionale helseforetakenes "sørge-for"-ansvar innebærer også et ansvar for å tilrettelegge for god sammenheng i tjenestene, inkludert prehospitale tjenester og akutte innleggelser. Ressursene må vurderes i en sammenheng slik Helse Sør bekrefter at de gjør.